Den gemensamma gymnasieregionen

Genom den gemensamma gymnasieregionen vill vi erbjuda Stockholmsregionens elever utbildning av hög kvalitet med fokus på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Nätverk & forum

Arbetet med den gemensamma gymnasieregionen bedrivs i olika typer av forum och konstellationer. Den politiska styrgruppen är det beslutande organet och andra grupperingar jobbar främst med att utveckla samverkansformen och utbyta erfarenheter.
Politisk styrgrupp för gymnasieregionen

Storsthlm leder sedan många år gymnasieregionsarbetet och ansvarar också för den gemensamma gymnasieantagningen i Stockholms län som samordnar genomförandet av antagningsprocessen till gymnasieskolan.

Strategiskt nätverk för utbildning

Nätverket stärker regional samverkan inom utbildningsområdet och förankrar beslutade uppdrag. Här möts länets utbildningsdirektörer för att diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter.

Tjänstestyrgrupp gymnasieregionen

Gruppen fungerar stöttande och rådgivande i frågor som rör gymnasieantagningen. Uppdraget finns reglerat i avtalet mellan kommunerna och antagningen. Gruppen utses av förvaltningscheferna i det strategiska nätverket utbildning.

Referensgrupp fristående huvudmän

De fristående gymnasieskolorna är en viktig och stor del av gymnasieregionens utbud. För att samverka med dessa finns en referensgrupp bestående av representanter från de fristående gymnasieskolorna.

Två flickor tittar på varandra under ett samtal utomhus, den ena skrattar.

Elevenkäter årskurs 2

Varje år genomförs en enkätundersökning bland elever i år 2 på gymnasieskolans nationella program inom Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun. Här kan du som ska välja gymnasieutbildning se och jämföra resultatet av vad gymnasieeleverna tycker om sin utbildning. Observervera! En arbetsgrupp bestående av fem kommuner och Storsthlm fått i uppdrag att revidera och ta fram förslag på en ny elevenkät för år 2 gymnasiet till hösten 2023. Detta innebär att under våren 2023 genomförs ingen elevenkät. Nästa elevenkät att ta del av kommer publiceras april 2024.

Ta del av enkätsvaren på Gymnasieantagningens webbplats

Visa cookie-information