Arbetsgrupper inom Storsthlm

Det finns ett antal arbetsgrupper på tjänstemannanivå som formas på uppdrag av styrelse eller strategiska nätverk för att föra samverkan framåt.

Arbetsgrupper inom Storsthlm:

Referensgrupp fristående huvudmän

De fristående gymnasieskolorna är en viktig och stor del av gymnasieregionens utbud. För att samverka med dessa finns en referensgrupp bestående av representanter från de fristående gymnasieskolorna.

Regionala programråd

De regionala programråden är kopplade till länets yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå och samverkar mellan de nationella programråden (som Skolverket ansvarar för) och de lokala programråden som finns ute på gymnasieskolornas yrkesprogram.

VFU-samordnare

Inom skolans område finns sedan många år ett etablerat samarbete kring lärarutbildningen mellan skolhuvudmän och lärosäten. För att föra samverkan framåt finns VFU-samordnare i alla länets kommuner.

Socialtjänstens digitalisering

Strategiskt nätverk Socialtjänst utser, från sina respektive förvaltningar, personer med digitaliseringsuppdrag. Gruppens uppdrag är att gemensamt uppnå de länsgemensamma uppdrag från Storsthlms verksamhetsplan som rör detta område.

Visa cookie-information