Politisk styrning

Storsthlm är en ideell förening med en parlamentarisk uppbyggnad som följer den representation som finns i länets kommuner. Högsta beslutande organ är förbundsmötet som hålls vart fjärde år.

Så fungerar den politiska styrningen inom Storsthlm:

Förbundsmötet

Vart fjärde år, efter allmänna val till riksdagen, regioner och kommuner,  samlas ombud från länets kommuner för att välja styrelse och besluta om strategisk inriktning och ekonomisk ram för verksamheten.

Styrelse

Styrelsen fattar årligen beslut om budget och verksamhetsplan, samt löpande beslut om rekommendationer till kommunerna.

Styrelsens arbetsutskott

Består av fem ledamöter och fem ersättare. Utses av förbundsmötet och har uppdraget att bereda styrelsens ärenden.

KSO-gruppen

Kommunstyrelsernas ordförande träffas regelbundet för att diskutera och förankra de uppdrag som Storsthlm arbetar med.

Politiska styrgrupper

Utses av styrelsen för att bereda frågor inom ett aktuellt område.

Valberedning

Valberedningen och valnämnden utses av förbundsmötet.

Revisorer

Revisorernas uppdrag är att granska Storsthlms räkenskaper och förvaltning och ge sin revisionsberättelse över granskningen.

Johan von Sydow förbundsdirektör för Storsthlm
Johan von Sydow

Förbundsdirektör

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information