Dekorativ bild på ungdomar

Gemensam gymnasieregion

Vi skapar bättre möjligheter för människor att nå sina livsmål. Det gör vi genom samverkan som skapar utbildningar med hög kvalitet och stor bredd – och som ger fler vägar in på arbetsmarknaden.

Vi jobbar med utbildning & arbetsmarknad i dessa forum

Arbetet med utbildning och arbetsmarknad bedrivs i flera forum. De politiska styrgrupperna är beslutande och i nätverken arbetar man med aktuella samverkansfrågor genom förankring och dialog. Tjänstemanna- och arbetsgrupperna utses vid behov av styrelse eller av de strategiska nätverken för att bereda frågor inom ett specifikt område.

Politiska styrgrupper

Strategiska nätverk

Tjänstemanna- & arbetsgrupper

Politisk styrgrupp för gymnasieregionen

Storsthlm leder sedan många år gymnasieregionsarbetet och ansvarar också för den gemensamma gymnasieantagningen i Stockholms län som samordnar genomförandet av antagningsprocessen till gymnasieskolan.

Politisk styrgrupp vuxenutbildning & arbetsmarknad

Storsthlm leder kommunernas samverkan kring vuxenutbildning, som har stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten i regionen.

Strategiskt nätverk för utbildning

Nätverket stärker regional samverkan inom utbildningsområdet och förankrar beslutade uppdrag. Här möts länets utbildningsdirektörer för att diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter.

Strategiskt nätverk för arbetsmarknad & tillväxt

Främjar samverkan med kommunerna och regionala aktörer i syfte att korta vägen till egen försörjning för personer utanför arbetsmarknaden. Här möts de högsta ansvariga cheferna inom området för att diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter.

Tjänstemannastyrgrupp Gymnasieantagningen

Gruppen fungerar stöttande och rådgivande i frågor som rör gymnasieantagningen. Uppdraget finns reglerat i avtalet mellan kommunerna och antagningen. Gruppen utses av förvaltningscheferna i det strategiska nätverket utbildning.

Referensgrupp fristående huvudmän

De fristående gymnasieskolorna är en viktig och stor del av gymnasieregionens utbud. För att samverka med dessa finns en referensgrupp bestående av representanter från de fristående gymnasieskolorna.

Rektorsnätverket för vuxenutbildning

Nätverket består av rektorer för de kommunala vuxenutbildningarna i länet. Nätverket är ett forum för informations- och kunskapsspridning men driver också frågor mot bl.a. Staten, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm. Nätverket arbetar också med att harmonisera länets vuxenutbildning.

Styrgrupper lärarutbildning i samverkan

Det finns två styrgrupper för lärarutbildning i samverkan, den ena består av både lärosäten och kommuner. Den andra består enbart av kommuner.

BUSSAM

Består av chefstjänstepersoner från kommunerna i länet (utbildning och socialtjänst) och från Region Stockholm (psykiatri, barnmedicin, habilitering).

Tjänstemannastyrgrupp Psykisk hälsa

Styrgruppen utses av socialtjänstnätverket, utbildningsnätverket och Region Stockholm. Deras uppdrag är bland annat att ta beslut om länsövergripande arbete och handlingsplaner samt ta övergripande beslut om hur länsövergripande stimulansmedel ska användas.

Stockholmsregionens kompetensråd
SRKR består av höga tjänstemän och politiker från Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, LO, Stockholms stad, Storsthlm, Svenskt Näringsliv och länets akademier. Fokus för Stockholmsregionens kompetensråd är att tillsammans mobilisera för ett regionalt, strategiskt kompetensförsörjningsarbete och nå en samsyn kring de viktigaste utmaningarna för regionens arbetsmarknad och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Visa cookie-information