Storsthlm deltar i flera läns- och myndighetsövergripande samarbeten inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Bland annat stödjer Storsthlm kommunerna i Stockholms län i deras kvinnofridsarbete tillsammans med länets övriga aktörer och deltar i styrningen av Origo, där ett särskilt prioriterat område är stöd och utbildning till skolan.

Operation Kvinnofrid

I Stockholms län finns sedan 1996 den länsövergripande samverkansplattformen Operation Kvinnofrid. Länsstyrelsen i Stockholms län håller i Operation Kvinnofrid och medverkande aktörer är Storsthlm, länets kommuner, Region Stockholm, kriminalvården och polisen. Syftet är verka för ett samhälle fritt från våld och att tillsammans arbeta för att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Operation Kvinnofrid styrs av en styrgrupp bestående av landshövdingen i Stockholms län, socialborgarrådet i Stockholms stad, Region Stockholms sjukvårdslandstingsråd, polismyndighetens regionchef, kriminalvårdens regionchef och en förtroendevald representant för Storsthlm.

I februari 2020 lanserade Operation Kvinnofrid en sjuårig gemensam strategi för Stockholms län. 

Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län

Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län – handlingsplan 2024–2027 (lansstyrelsen.se)

Operation Kvinnofrid

Origo – resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Region Stockholm. Storsthlm deltar som stöd i arbetet och är medlem i styrgruppen. Origo består av ett arbetsteam av kuratorer, barnmorska och polis. Alla som möter ungdomar i sin yrkesutövning, till exempel lärare, fritidsledare eller socialsekreterare, kan kontakta Origo för konsultativt stöd gällande hedersrelaterat förtryck och våld. Ungdomar kan själva ta kontakt och få stöd direkt av Origo, och helt anonymt om de vill. Origo finansieras gemensamt av Region Stockholm, polismyndigheten i Stockholms län och alla kommuner i länet. Verksamheten utgår från ett samverkansavtal som alla aktörer har skrivit under. 

Origo

Nationella och regionala våldsförebyggande aktörer

Det finns flera centrala nationella och regionala aktörer som utifrån olika uppdrag bidrar till kunskapsutveckling inom området våld. Aktörerna arbetar inom områdena förebyggande arbete mot våld, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel i sexuellt syfte.

Nationella våldsförebyggande aktörer 

Socialstyrelsen

På en nationell nivå ansvarar Socialstyrelsen för att i olika regeringsuppdrag ta fram kunskap, bland annat inom området våldsutsatthet. Just nu finns bland annat uppdrag inom områdena…

Läs mer

Regionala våldsförebyggande aktörer 

Här har vi samlat information om de viktigaste regionala aktörerna i Stockholms län som utifrån olika uppdrag bidrar till kompetensutveckling om förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära rel…

Läs mer

Kontakt

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information