Fossilfritt 2030 i Stockholms län

Målet för projektet Fossilfritt 2030 var att bidra till att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta före år 2030 och på så sätt underlätta omställningen.

Fossilfritt 2030 syftade till att minska andelen persontransporter i länet, göra kommuners fordonsflottor fossiloberoende och driva på transportsektorns omställning till fossilfrihet. Energikontoret Storsthlm koordinerade aktiviteter och assisterade kring att göra miljövänliga resval.

Karsten Wurth 0W Uta0xz7w Unsplash

Vad handlade projektet om?

Projektets insatser kommer att bidra till ett mer hållbart resande, en förbättrad tillgång till alternativa resesätt, förbättrad infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel samt en ökad regional marknad för förnybara drivmedel.

Genom projektet fick deltagande kommuner stöd i omställning till fossilfria fordonsflottor genom bland annat stöd i upphandlingar. Projektet assisterade också kommunerna i uppbyggnaden av infrastrukturer för elladdning och förnybara fordonsbränslen.

Energikontoret Storsthlm koordinerade aktiviteter som rörde hållbart resande och assisterade de deltagande kommunerna i att möjliggöra för den egna personalen, invånare och anställda på företag att göra miljövänliga resval.

I Energikontorets uppdrag ingick att ta fram förslag på en plattform för hur arbetet med hållbar mobilitet ska drivas regionalt efter projekttidens slut.

Projektfakta 

Tid: Juni 2020 – april 2023
Deltagare: Energikontoret Storsthlm, Biodriv Öst, Miljöförvaltningen Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm och 12 kommuner i Stockholms län
Budget: Energikontoret Storsthlms del är 2,6 mkr av totalt 19,5 mkr 
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Visa cookie-information