Trots att det byggs mycket nya bostäder finns det ett stort behov och en hög efterfrågan på fler bostäder. Inom Storsthlm möts ansvariga för samhällsbyggande för att utveckla sin samverkan. Det görs genom gemensam omvärldsbevakning, dialog mellan kommunerna och med andra aktörer. Bostadsfrågan har tvärkopplingar till verksamheterna inom social välfärd och digitalisering. 

Bostadsbristen är ett hinder för samhällsutvecklingen. Det leder till högre omkostnader för medborgarna och gör det svårare för företagen att attrahera kvalificerad arbetskraft. I Stockholms län behöver det byggas ungefär 15 000 bostäder varje år för att möta efterfrågan, och ytterligare cirka 7 000 för att täcka behoven hos de hushåll som har svårt att ordna boende på egen hand. Storsthlms uppdrag är att stå på kommunernas sida och tillvarata deras intressen, samt att främja samverkan mellan kommunerna. 

Kommunerna har samlat sig kring bostadsförsörjning i ett gemensamt positionspapper. Där uttrycks en gemensam viljeinriktning att skapa fler bostäder genom att undanröja hinder, förstärka samarbetet och vässa kompetensen. 

Nätverk och forum

Inom det strategiska nätverket för samhällsbyggnad samarbetar kommunerna kring bostadsfrågorna. Där möts samhällsbyggnadscheferna regelbundet för att diskutera aktuella utmaningar och dela erfarenheter. Där finns också möjligheter att föra dialog med statliga eller regionala företrädare i syfte att påtala svårigheter och söka nya lösningar. Nätverket är också en möjlighet för kommunerna att samla sig kring gemensamma ställningstaganden vid remissvar och yttranden. 

Bostadsfrågor hanteras också inom andra delar av Storsthlm. Kommundirektörer och kommunstyrelseordförande samarbetar för att stärka kommunernas röst och förbättra villkoren för ett högt och jämnt bostadsbyggande. Inom socialtjänstområdet finns aktuella frågor om hemlöshet, trångboddhet och äldres boende. Inom digitaliseringsområdet finns aktuella frågor om öppna data som har stor betydelse inom samhällsbyggnadsområdet, liksom digitalisering av detalj- och översiktsplaner. 

Bostadsforum är ett samarbete med Stockholms byggmästareförening där aktuella frågor diskuteras och bli belysta i seminarier, rundabordssamtal och andra former. Där möts ansvariga tjänstemän och politiker från kommunerna tillsammans med företrädare för byggbranschen.   

Personalbild Jonas Hagetoft
Jonas Hagetoft

Processledare

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information