Kommunerna i länet och Region Stockholm har ett gemensamt ansvar att förebygga, behandla och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Detta är lagstiftat i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det är också lagstiftat att kommuner och regioner ska ingå gemensamma överenskommelser kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

Samverkan kring personer med missbruk eller beroende 

Samverkan och samarbete kring personer med missbruk eller beroende utgår från en överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm som gäller sedan 2017. Överenskommelsen beskriver parternas ansvar och innehåller åtaganden som kommunerna och regionen var för sig och gemensamt har åtagit sig att uppfylla.

Med överenskommelsen vill man uppnå bästa möjliga livskvalitet och funktionsnivå i vardagslivet för den enskilde som är i behov av både kommunens och regionens insatser. Den ska också bidra till att minska sjuklighet och dödlighet samt förebygga suicid för målgrupperna.

Alla kommuner i länet samt Region Stockholm har antagit överenskommelsen.

Överenskommelse: Samverkan kring personer med missbruk/beroende

Samverkan kring personer med missbruk eller beroende av spel om pengar 

Sedan 2018 klassas missbruk av spel om pengar med annat missbruk/beroende. Kommunerna i länet och Region Stockholm har därför ingått en tilläggsöverenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar. Den gäller sedan 2019 och är ett tillägg till överenskommelsen om samverkan kring personer med missbruk/beroende. 

Syftet med tilläggsöverenskommelsen är att förbättra förutsättningarna för personer med ett missbruk/beroende av spel om pengar att få vård, stöd och behandling. Det är också ett syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och regionen samt att förbättra information, råd och stöd till anhöriga till personer med spelmissbruk/beroende.

Alla kommuner i länet samt Region Stockholm har antagit tilläggsöverenskommelsen. ​

Tilläggsöverenskommelse: Samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar 

Regionala och lokala samråd 

Det är det regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor som ansvarar för att följa upp överenskommelsen samt tilläggsöverenskommelsen och på regional strategisk nivå verka för att den efterlevs. Det regionala samrådet består av chefstjänstepersoner från Region Stockholm och kommunerna i länet och leds gemensamt av Storsthlm och Region Stockholm. Samrådet arbetar övergripande för att undanröja hinder för samverkan mellan kommunerna i länet och regionen.

Det finns även lokala samråd inom missbruk och psykiatri runt om i länet. De lokala samråden är viktiga arenor för att samverkan kring individen ska fungera. I de lokala samråden finns representanter från kommunens socialförvaltning och vård- och omsorgsförvaltning samt Region Stockholms beroendevård och psykiatri. Deras uppdrag handlar om att lokalt arbeta och samverka utifrån överenskommelserna.

Storsthlm fungerar som en länk mellan den regionala och lokala nivån. Löpande håller Storsthlm informations- och samverkansträffar med de lokala samråden.

Regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor

Rapportera samverkansbrister

Uppgifterna om samverkansbrister ligger till grund för analys och för att kunna åtgärda systematiska problem kring samverkan. Via formuläret registreras problem kring Stockholms läns överenskommelser …

Läs mer

Förebyggande arbete och länsgemensam strategi kring ANDT  

ANDT står för alkohol, narkotika, doping, tobak. Merparten av kommunerna i länet driver ett målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak. I de allra flesta kommuner och stadsdelar finns preventionssamordnare eller kontaktpersoner för det förebyggande arbetet. Det finns en länsgemensam strategi i länet för det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak. Det är Länsstyrelsen som har uppdraget att samordna länets förebyggande arbete kring dessa frågor.  

Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information