Den länsövergripande handlingsplanen för god och nära vård och omsorg möter de gemensamma utmaningar Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län behöver hantera för att utveckla samverkan. Handlingsplanen anger målet, den förflyttning som behöver ske och hur vi ska vara uthålliga med omställningen under en lång tid framåt.

Prioriterade aktiviteter 2024

Se hela listan över prioriterade uppdrag och aktiviteter för 2024. (pdf)

De länsövergripande aktiviteterna för 2024 är indelade i uppdrag fördelade på samtliga målområden. Några aktiviteter berör fler…

Läs mer

Om handlingsplanen

Beslutet om en gemensam länsövergripande handlingsplan för god och nära vård och omsorg 2024–2030 fattades av den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) i Stockholms län i december 2023. Den utgår från huvudöverenskommelsen (HÖK) och det övergripande målet för samverkan som beslutades 2022.

Handlingsplanen är avgränsad till de gemensamma delar i länets vård- och omsorgssystem där huvudmännen behöver samverka för att nå målet om en mer god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos befolkningen. Handlingsplanen ska vara styrande för den länsövergripande samverkan och ge riktning och stöd för den lokala samverkan att planera och genomföra aktiviteter utifrån prioriteringar i det egna sammanhanget.

Målgrupper för samverkan är invånare, patienter och brukare, oavsett ålder, som har behov av sammanhållna insatser från både kommunerna och regionen.

Mål och inriktningar

Handlingsplanen anger 18 strategiska inriktningar inom fem målområden som är grunden för ett systematiskt arbetssätt. De strategiska inriktningarna ger en prioritering och uthållighet under sjuårsperioden. De fem målområdena är:

  • Målområde 1. Sömlös vård och omsorg. Målområde 1 ska kännetecknas av att invånaren möts av en samordnad och integrerad vård och omsorg med primärvården som nav.
  • Målområde 2. Personcentrerad vård och omsorg. Målområde 2 ska kännetecknas av att invånaren är medskapande och delaktig i sin vård och omsorg. 
  • Målområde 3. Befolkningens hälsa ska förbättras. Målområde 3 ska kännetecknas av att invånaren genom hela livet möts av hälsofrämjande och förebyggande insatser.
  • Målområde 4. Jämlik tillgång till vård och omsorg. Målområde 4 ska kännetecknas av att invånaren möts av en likvärdig och tillgänglig vård och omsorg utifrån sina behov.
  • Målområde 5. Kostnadseff ektiv vård och omsorg. Målområde 5 ska kännetecknas av att invånaren möts av en vård och omsorg som utgår från bästa tillgängliga kunskap och effektivt resursnyttjande.

Handlingsplanens genomförande

Det är VIS tjänstestyrgrupp som har i uppdrag att utifrån handlingsplanen årligen ta fram förslag på prioriterade aktiviteter för länsövergripande samverkan 2024 till 2030För att följa de strategiska inriktningarna ska aktiviteter på kort och lång sikt planeras och genomföras både i den länsövergripande och i den lokala samverkan. 

Kontakt

Har du frågor om handlingsplan för god och nära vård och omsorg eller samverkansarbetet, är du välkommen att kontakta VIS processledning.

Till VIS processledning.

Visa cookie-information