9947962 We Will Always Be Together Close Up Of Senior Couple@0,33X

God och nära vård och omsorg

Vi stärker invånarnas hälsa och livskvalitet genom att samordna och utveckla en social välfärd som är trygg, kvalitetssäker och effektiv oavsett huvudman eller vårdform.

Vi jobbar med god och nära vård och omsorg i dessa forum

Arbetet och samverkan kring god och nära vård och omsorg bedrivs i flera typer av forum och nätverk. De politiska styrgrupperna, där en är tillsammans med Region Stockholm är styrande. Tjänstemannastyrgrupperna utses av socialtjänstnätverket för att bereda frågor inom specifika områden.

Strategiskt nätverk
Politisk ledningsgrupp
Tjänstemannastyrgrupp
Strategiskt nätverk socialtjänst

Här möts länets socialtjänstdirektörer för att utbyta erfarenheter i viktiga utvecklingsfrågor inom socialtjänsten och samordnar sina överenskommelser, ofta i samverkan med hälso- och sjukvården. 

Vård i samverkan (VIS) politisk styrgrupp

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och regionstyrelsen utser vardera representanter till VIS.

Vård i samverkan (VISSA)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VISSA) utgör kommundelen av Vård i samverkan (VIS), och bereder ärenden i frågor inom hälsa, vård och omsorg till VIS. 

VIS tjänstestyrgrupp

Tjänstestyrgruppens uppdrag är att stödja VIS (den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan) och säkerställa länsgemensam samverkan. Styrgruppen består av ledande tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli.

Samrådsgrupper

Det finns fem samrådsgrupper för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm inom områdena Barn och ungas hälsa, Digitalisering, Hälsa för personer med funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa och beroende och Äldres hälsa.

Visa cookie-information