9947962 We Will Always Be Together Close Up Of Senior Couple@0,33X

God och nära vård och omsorg

Vi vidareutvecklar samverkan mellan kommunerna, och mellan kommunerna och Region Stockholm, för att bli bättre rustade i omställningen till en god och nära vård och omsorg.

Två händer som håller hand inom vården

Vård och omsorg i samverkan

Samlingssidan för samverkan mellan länets kommuner och Region Stockholm. Här samlas alla beslutade överenskommelser och tillhörande riktlinjer mellan kommunerna i länet och Region Stockholm inom området god och nära vård och omsorg.

Till samlingssidan Vård och omsorg i samverkan

Mamma/förälder håller i sitt barn som har greppat tag i tröjan

Kommunal samverkan kring socialtjänstens frågor

Ofta samarbetar kommunerna i Stockholms län med Region Stockholm på området vård och omsorg. Men det finns också områden kring socialtjänstens frågor som bara berör kommunerna. Här hittar du mer information om mellankommunal samverkan.

Till Kommunal samverkan

Vi jobbar med god och nära vård och omsorg i dessa forum

Arbetet och samverkan kring god och nära vård och omsorg bedrivs i flera typer av forum och nätverk. De politiska styrgrupperna, där en är tillsammans med Region Stockholm är styrande. Tjänstemannastyrgrupperna utses av socialtjänstnätverket för att bereda frågor inom specifika områden.

Samverkan mellan kommuner och Region Stockholm

Kommunal samverkan

Vård i samverkan (VIS)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och regionstyrelsen utser vardera representanter till VIS.

Vård i samverkan (VISSA)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VISSA) utgör kommundelen av Vård i samverkan (VIS), och bereder ärenden i frågor inom hälsa, vård och omsorg till VIS. 

VIS tjänstestyrgrupp

Tjänstestyrgruppens uppdrag är att stödja VIS (den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan) och säkerställa länsgemensam samverkan. Styrgruppen består av ledande tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli.

Samrådsgrupper

Det finns fem samrådsgrupper för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm inom områdena Barn och ungas hälsa, Digitalisering, Hälsa för personer med funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa och beroende och Äldres hälsa.

Strategiskt nätverk för socialtjänst

Här möts länets socialtjänstdirektörer för att utbyta erfarenheter i viktiga utvecklingsfrågor inom socialtjänsten och samordnar sina överenskommelser, ofta i samverkan med hälso- och sjukvården.  

Länsövergripande styrgrupp för socialtjänstens frågor

Styrgruppen består av social- och vård och omsorgsdirektörer från länets kommuner och är huvudsakligen styrgrupp för den länsövergripande kommunsamverkan för kunskapsutveckling inom socialtjänsten (RSS) och för pågående samverkan med Region Stockholm.

Visa cookie-information