Insamlingen och behandling av avfall är en viktig infrastruktur som är nödvändig för att samhället ska fungera. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå miljömålen.

I Sverige är vi bra på att återvinna avfallet. Hälften materialåtervinns eller komposteras och rötas. Resten förbränns och blir fjärrvärme och el. Mindre än en procent av hushållsavfallet läggs på deponi. Kommunerna har en viktig roll genom sitt ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall och genom att vara ansvarig för tillsyn över stora delar av avfallshanteringen enligt miljöbalken.

Storsthlms arbete 

Storsthlm har under många år drivit kommunal samverkan inom avfallsområdet. Övergripande mål är kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunala förvaltningar, avfallsbolag och återvinningsföretag. Man vill skapa samsyn kring strategiska avfallsfrågor med syfte att utveckla avfallshanteringen både i kommunerna och regionen samt att utveckla tillämpning av producentansvaret i länet.  

Under 2018 togs exempelvis fram förslag på regionala principer för kommunernas återvinningscentraler i Stockholms län. Dessa utgår från tanken att medborgare ska kunna lämna avfall på återvinningscentraler utanför den egna kommunen. Nästa steg är nu att planera för en gemensam databas och ta fram en ekonomisk fördelningsmodell som ska vara klar 2022. 

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information