Gymnasieantagningen Storsthlm är en operativ enhet inom Storsthlm som startade 2007. Enheten sköter antagningen till gymnasiet, driften av Ungdoms- och elevdatabasen och ansvarar också för att informera ungdomar som ska söka till gymnasiet om hur antagningsprocessen går till. 

Antagning till gymnasiet

Gymnasieantagningen är det gemensamma antagningskansliet för kommunerna i Stockholms län samt Håbo och Gnesta kommun. Här samordnas och utförs antagningen av elever till gymnasie- och anpassade gymnasieskolor i den gemensamma gymnasieregionen.  

Stora delar av arbetet utförs i samarbete med studie- och yrkesvägledare, kontaktpersoner och beslutsfattare i kommunerna och på de fristående skolorna. 

Tillgång till uppgifter och data i antagningssystemet utgör en plattform för kommunerna och de fristående huvudmännen för planering och uppföljning kring utbildningsutbud, söktryck och antagningsresultat på programnivå, huvudmannanivå och skolenhetsnivå – både enskilt och regionalt.  

Antagningssystem

Sedan hösten 2019 använder Gymnasieantagningen antagningssystemet Indra. Arbetet för att utveckla och implementera det nya systemet sker i samverkan med Göteborgsregionen (GR) som äger systemet tillsammans med Storsthlm.  

Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB)

Gymnasieantagningen ansvarar för driften och administrationen av Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB). Databasen innehåller samtliga ungdomar mellan 16–19 år och uppgifter om de elever som går i gymnasie- och anpassade gymnasieskolor.

UEDB genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor från kommunerna. Kommunerna använder UEDB för planering och uppföljning då det går att följa elevernas placeringar och rörelser inom gymnasiet. UEDB är också ett verktyg för att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret då det även finns uppgifter om ungdomar som inte går, eller har gått en gymnasieutbildning.

Information inför gymnasiet

Informationsaktiviteter utförs samordnat till dem som ska söka till gymnasie- och anpassade gymnasieskola. Informationen handlar om de utbildningar som erbjuds i form av nationella program, möjligheterna att få utbildning på introduktionsprogram, vidareutbildning i form av fjärde tekniskt år och utbildningar vid anpassade gymnasieskola. 

Elevenkäter årskurs 3 

Under perioden 2021–2023 har en arbetsgrupp som består av representanter från fem kommuner och Storsthlm gjort en genomlysning av elevenkätens frågor och påståenden. 2023 års undersökning består nu av frågeområdena Trygghet och bemötande, Relationer och delaktighet, Struktur och tydlighet, Betyg och bedömning, Stöd och vägledning samt Helhetsomdöme. 

På uppdrag av nästan samtliga länets kommuner och Håbo har Gymnasieantagningen Storsthlm och Stockholms stad genomfört den årliga totalundersökningen för eleverna på gymnasiet. Eleverna besvarar nu enkäten på hösten i år 3 (tidigare år har eleverna i år 2 besvarat enkäten på vårterminen). Både kommunalt och fristående skolor erbjuds att delta. 
 

  Enkäten har tre övergripande syften:    
- att följa upp kommunernas mål för verksamheten    
- att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola  
- att underlätta valet av gymnasieskola för ungdomar i regionen 

Resultat

En summering av de övergripande förändringar som arbetsgruppen tagit  fram under arbetets gång:   

  • En ny elevenkät är utformad. Fem enkätområden har blivit sex och nya påståenden har utformats, detta för att bättre återspegla de nya författningarna som införts i skolväsendet sedan år 2010 och för att belysa kärnan i vad enkäten vill mäta – undervisningskvalitet, trygghet och lärande.    
  • En femgradig skala behålls för svarsalternativen.   
  • En ny tidplan har utarbetats, en ny elevenkät kommer att har genomförats på hösten i år 3 i stället för på våren i år 2. Detta framför allt för att minska den enkätträngsel som skolorna upplever finns fanns för elever i år 2 på vårterminen.  
  • Namnbyte – nytt namn ”Gymnasieenkäten år 3”    

Webbundersökningen för gymnasieskolorna i regionen ska genomföras under vecka 39 till och med vecka 43 med början hösten 2024. 

Tidplan 2024 

  • Enkäten öppnar för anmälan i mitten av augusti  
  • Enkäten genomförs under vecka 39–43  
  • Övergripande resultat till kommuner december/januari 
  • Övergripande resultat till alla skolor december/januari 
  • Resultatet publiceras på storsthlm.se i januari 2025 

Kanaler och aktiviteter

Läs mer
Anna Weinsjö
Anna Weinsjö

Verksamhetschef gymnasieantagningen

Visa cookie-information