Tjänstestyrgrupper

Dessa styrgrupper, som består av tjänstepersoner, utses vid behov av styrelse eller av de strategiska nätverken för att bereda frågor inom ett specifikt område.

Tjänstestyrgrupper inom Storsthlm:

Utbildning & arbetsmarknad

Arbetsgrupper

Samhällsbyggnad & miljö

Tjänstestyrgrupp gymnasieregionen

Gruppen fungerar stöttande och rådgivande i frågor som rör gymnasieantagningen. Uppdraget finns reglerat i avtalet mellan kommunerna och antagningen. Gruppen utses av förvaltningscheferna i det strategiska nätverket utbildning.

Energikontoret och EKR

Det operativa arbetet som bedrivs inom samverkan för Energi-och klimatrådgivningen leds av en styrgrupp utsedd av Storsthlms styrelse. Ledamöterna består av nyckelpersoner med beslutsmandat och ansvar för genomförandet av det lokala energi-och klimatarbetet i sin hemkommun.

Länsövergripande styrgrupp för socialtjänstens frågor

Styrgruppen består av social- och vård och omsorgsdirektörer från länets kommuner och är huvudsakligen styrgrupp för den länsövergripande kommunsamverkan för kunskapsutveckling inom socialtjänsten (RSS) och för pågående samverkan med Region Stockholm.

VIS tjänstestyrgrupp

Styrgruppens uppdrag är att stödja VIS (den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan) och säkerställa länsgemensam samverkan. Styrgruppen består av ledande tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli.

Återvinningscentraler

Styrgruppen verkar för samordning av kommunernas återvinningscentraler för att bidra till tillgänglig och kvalitet för kommunernas medborgare. Kommunernas representanter utses av kommundirektörsgruppen.

Visa cookie-information