Geodata, eller geografiska data är data som är kopplat till en geografisk position. Hela 80 procent av alla data kan kopplas just till en geografisk punkt. Geografisk information är en viktig kugge i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Kommunerna har en stort mängd geografisk information som behöver ajourhållas men det görs också stora mängder nyproducerade geodata som används exempelvis som beslutsstöd i stadsplanering, bygglov, infrastruktur och krisberedskap med mera. Många av dessa geografiska data ligger också till grund för olika GIS-underlag som används i samhället. GIS, som är en förkortning på geografiska informationssystem är system för att samla in, hantera, analysera och visualisera information som är kopplad till en geografisk plats. 

Storsthlms arbete 

Storsthlm leder arbetet med Storsthlms Geodataråd som är Stockholms läns kommunala forum för samverkan inom områdena geodata och GIS. Målsättningen är att skapa förutsättningar för kommunerna att, genom effektivisering och verksamhetsutveckling, möta behovet av kvalitativa grundläggande geografiska data och GIS–tjänster i Stockholms län. Exempel på insatser är upphandlingar av flygfotografering, underlätta för kommunerna att erbjuda öppna data, digitalisera detaljplaner, införande av nytt höjdsystem och så vidare. 

Just nu pågår projekt med att hjälpa kommuner att digitala detaljplaner och så genomförs en ny ramavtalsupphandling för flygfotografering. 

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information