Politisk representation

Kommunerna i länet samverkar med olika aktörer i regionala utvecklingsfrågor. Utifrån Storsthlms uppdrag och frågor utser Storsthlms styrelse representanter till följande styrelser och styrgrupper:

Stockholmsregions Europaförening

Stockholms stad, Region Stockholm och kommunerna genom Storsthlm, har bildat Stockholmsregionens Europaförening (SEF) som samordnar och främjar medlemmarnas gemensamma politiska intressen som rör regionens förhållande till EU.

Bostadsforum

Bostadsforum är ett samarbete med Stockholms Byggmästareförening där aktuella frågor diskuteras och bli belysta i seminarier, rundabordssamtal och andra former. Där möts ansvariga tjänstemän och politiker från kommunerna tillsammans med företrädare för byggbranschen.  

Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är en samverkansplattform mellan myndigheter i Stockholms län som driver ett långsiktigt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. Plattformen leds av Länsstyrelsen och Storsthlms representant utses av styrelsen.

Stiftelsen Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet. Representanter utses av styrelsen.

Visa cookie-information