Politiska styrgrupper

En politisk styrgrupp utses av Storsthlms styrelse som också formulerar uppdraget. Styrgruppen initierar och leder den politiska dialogen i syfte att förankra och möjliggöra regionala överenskommelser och vägleder kansliets arbete inom uppdraget. Styrgruppen företräder i förekommande fall kommunerna relativt externa aktörer såsom statliga organ, Region Stockholm med flera.

Politiska styrgrupper inom Storsthlm:

Gymnasieregion

Storsthlm leder sedan många år gymnasieregionsarbetet och ansvarar också för den gemensamma gymnasieantagningen i Stockholms län som samordnar genomförandet av antagningsprocessen till gymnasieskolan.

Vuxenutbildning & arbetsmarknad

Storsthlm leder kommunernas samverkan kring vuxenutbildning, som har stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten i regionen.

Vård i samverkan (VIS)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd utser vardera representanter till VIS.

Vård i samverkan (VISSA)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VISSA) utgör kommundelen av Vård i samverkan (VIS), och bereder ärenden i frågor inom hälsa, vård och omsorg till VIS. 

Visa cookie-information