Projektet Eleffektiva kommuner syftade till att öka kunskapen om effekt- och kapacitetesbristen i elnäten hos kommunerna. Projektet finansierades med stöd från Energimyndigheten och avslutades i början av 2021.

Bakgrund

I Stockholmsregionen står energisystemet inför en rad utmaningar. Den lokala elproduktionen har minskat och det pågår en snabb utbyggnad av bostäder och verksamheter i länets kommuner. Dessutom förväntas en ökad elektrifiering av olika verksamhetsområden som transportsektorn till exempel. Detta innebär sammantaget en ökande efterfrågan på el. Elnätet måste förstärkas för att kunna möta behovet av el dygnet runt och året om, men att bygga ut elnätet tar lång tid. Därför krävs det samverkan, flexibla lösningar och hushållning med elektrisk effekt för att lösa utmaningarna. 

Eleffektiva kommuner – regional samverkan mot kapacitetsbrist 

Energikontoret Storsthlm har tillsammans med Energimyndigheten och NEPP tagit fram en rapport som ger ett förbättrat kunskapsunderlag för aktuella utmaningar i elnätet i Stockholmsområdet. Rapporten innehåller analyser som bygger på data över timvis elanvändning i lokalnäten under 2010–2019 och förslag på hur kommuner kan bidra med lösningar genom egna åtgärder och samverkan sina lokala elnätsbolag.

Effektkartläggning i kommunala fastigheter

Under hösten 2020 fick fem kommuner hjälp med att kartlägga och analysera timvis elanvändning i delar av sitt fastighetsbestånd. Syftet med analysen var att se hur elanvändningen varierar och identifiera möjligheter att sänka de högsta effektuttagen. Här på webben publiceras en sammanfattning med metodbeskrivning som beskriver hur analysen gått till.

Elnätstariffer i Stockholms läns kommuner

Elnätskostnaderna för fastigheter med effektabonnemang varierar mellan olika nätområden och tariffkonstruktioner och avgiftsnivåer varierar. Detta har betydelse för lönsamheten i att sänka de högsta effektuttagen. Eleffektiva kommuner har beställt en jämförande analys och beskrivning av elnätstariffer för effektabonnemang över 63A. Analysen visar skillnader mellan elnätstarifferna och jämför totalkostnaderna genom att tillämpa tarifferna på fyra exempelbyggnader.

Visa cookie-information