Storsthlm stödjer kommunerna i att forma en regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsbaserat arbete inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård där målet är att erbjuda invånarna en kunskapsbaserad, jämlik och jämställd socialtjänst.

Många av de utmaningar som socialtjänsten står inför är gemensamma för olika kommuner och många är också kopplade till regionens verksamhet. Kommunerna ska ha rätt förutsättningar för att i varje möte med brukare tillhandahålla ett stöd som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), som finns i hela landet, har som mål att stötta kommunerna i att arbeta kunskapsbaserat.

Vad är regionala samverkans- och stödstrukturer? 

Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) är en länsstruktur för att stötta länets socialtjänster att arbeta kunskapsbaserat och vara en koppling mellan nationell och kommunal nivå i kunskapsutveckling. Vilket kan innebära att:

  • identifiera behov av kunskapsutveckling
  • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja systematisk uppföljning och analys
  • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
  • stödja kompetensutveckling.

I Sverige finns det 24 RSS som representerar landets 21 län, där RSS Stockholms län är en av dessa. Varje RSS är utformad för länets förutsättningar och behov. De samverkar i frågor som rör socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård mellan kommuner, samt mellan kommuner och regioner. 

Storsthlm samordnar RSS i Stockholms län

Storsthlm har som en regional aktör en samordnande roll för RSS Stockholms län.Vi hanterar alla ärenden som kommer in till länets funktionsbrevlåda (rss-stockholmslan@storsthlm.se) samt utser företrädare för kommunerna till nationella nätverk, till exempel de som Sveriges kommuner och regioner leder.

Storsthlm är mottagare av statliga stimulansmedel som tilldelas den gemensamma nivån. Vi planerar och samordnar arbetet med de länsgemensamma insatser som finansieras av statliga medel, om det är medel som tilldelas RSS.

Storsthlm har också representanter i nationella nätverk som leds av Sveriges kommuner och regioner. Nätverken är forum för informations- och erfarenhetsutbyte samt ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete. 

Nationella nätverk med regionala representanter (Sveriges kommuner & regioner)

Film om regionala samverkans- och stödstrukturerna 

Se filmen om hur de regionala samverkans- och stödstrukturerna utvecklats och varför de behövs på SKR:s webbplats.

Koppling till samverkanstrukturen

Utvecklingen av RSS har gått hand i hand med utvecklingen av samverkansstrukturen kopplat till Huvudöverenskommelse om samverkan kring hälsa, vård och omsorg (HÖK) för att gå mot en stärkt och resurseffektiv struktur. I HÖK med dess riktlinje står kunskapsstyrningen inskriven som viktig del av arbetet. Länsövergripande styrgrupp för socialtjänstens frågor utgör styrgrupp för frågor som rör RSS samt för den länsövergripande kommunsamverkan för samverkan med Region Stockholm med mål att stärka kopplingen mellan kommunernas arbete kring god och nära vård och socialtjänstens kunskapsstyrning på regional nivå.

De fem samrådsgrupperna som utvecklats inom ramen för HÖK har bemannats med representation från Forsknings- och utvecklingsenheter (FoU:er), kunskapscentra samt med den kommunala representationen från relevanta Regionala programområden (RPO), inom Hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning i syfte att ytterligare stärka ovan nämnda kopplingar.

I nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-s), har länet socialchefsrepresentation från länets fyra delregioner och representation för FoU:er i länet i syfte att:

  • stärka strukturen för samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå samt mellan länets aktörer för att ge säkrare underlag vid prioriteringar av länets resurser
  • att öka kommunernas påverkan och inflytande i den regionala- och nationella kunskapsstyrningen.

Regionala aktörer

De länsövergripande regionala aktörerna arbetar med att utveckla, samordna och sprida kvalitetssäkrad kunskap. Några exempel på regionala aktörer som ingår i RSS Stockholms län är:  

Läs mer

Delregionala aktörer

Förutom de regionala aktörerna, ingår även delregionala aktörer i RSS Stockholms län. De flesta är forsknings- och utvecklingsenheter, men hit hör även stiftelser. Var och en bidrar in i RSS inom sitt…

Läs mer

Om kunskapsstyrning och samlad kvalitetssäkrad kunskap

Målet med kunskapsstyrning inom socialtjänsten är att bästa tillgängliga kunskap ska finnas och omsättas i mötet mellan socialtjänstens personal och brukare. Det ska finnas stöd för att göra rätt och …

Läs mer

Kontakt

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information