Personer som befinner sig i hemlöshet är en heterogen grupp. Det som är gemensamt för dem är att de befinner sig i en mer eller mindre osäker boendesituation och har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. I Stockholms län finns det många personer och familjer som saknar ett fast boende. 

Enligt socialtjänstlagen är det kommunens socialtjänst som har det yttersta ansvaret för att människor som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. När det handlar om personer i hemlöshet som saknar ett fast boende och ofta flyttar mellan kommuner kan det ibland uppstå svårigheter kring var personen ska söka stöd. Detta gör att det ibland kan uppstå skilda meningar mellan kommunerna om vilken kommun som har ansvar för att ge stöd till personen. Vidare kan det leda till att personer hamnar i kläm eller inte får rätt stöd i tid. 

Överenskommelse om ansvar för personer i hemlöshet 

För att underlätta för kommunerna att komma överens och sätta individens behov i fokus har alla kommuner i Stockholms län tecknat en överenskommelse som ska ge praktisk vägledning i arbetet. Syftet med överenskommelsen är också att underlätta samverkan och dialog mellan länets kommuner gällande personer som flyttar mellan kommunerna och minimera riskerna för tvister mellan kommunerna. Alla länets kommuner har antagit överenskommelsen.

Ärendeansvar för hemlösa, överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län

Uppföljning och forum för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna 

Storsthlm ansvarar för att kontinuerligt följa upp kommunernas erfarenheter av den gemensamma överenskommelsen. För att kunna byta erfarenheter och diskutera samverkan kring personer i hemlöshet har Storsthlm ett forum för kommunala representanter. Storsthlm leder forumet och bjuder in till träffar en till två gånger per år. Det första tillfället för erfarenhetsutbyte ägde rum i november 2021. Det andra tillfället ägde rum 10 juni och riktade sig till chefer inom ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. 

Rapportera samverkansbrister

Uppgifterna om samverkansbrister ligger till grund för analys och för att kunna åtgärda systematiska problem kring samverkan. Via formuläret registreras problem kring Stockholms läns överenskommelser …

Läs mer
Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information