Prioriterade uppdrag och aktiviteter

Den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) beslutar om vilka aktiviteter som ska prioriteras i den länsövergripande samverkan. I genomförandet av handlingsplanen för god och nära vård och omsorg tas aktiviteter fram med stöd i den samlade kompetensen som finns i den länsövergripande och lokala samverkan.

De länsövergripande aktiviteterna är indelade i uppdrag fördelade på samtliga målområden. Några aktiviteter berör flera eller samtliga av de sakområden som samverkan är inriktad på, det vill säga barn och ungas hälsa, psykisk ohälsa och beroende, hälsa för personer med funktionsnedsättning, äldres hälsa samt området digitalisering. VIS processledning eller samrådsgrupp har ansvar för att genomföra aktiviteterna. VIS tjänstestyrgrupp eller VIS politiska styrgrupp fattar beslut som behövs till följd av genomförandet av aktiviteterna. 

Prioriterade uppdrag 

Här hittar du de aktiviteter som är beslutade att prioriteras i den länsövergripande samverkan under 2024. Under varje uppdrag finns en beskrivning av aktiviteter. Arbetet pågår och listan uppdateras kontinuerligt.

Arbete med överenskommelser

Två händer som håller hand inom vården

Översyn av överenskommelser 

Målet med uppdraget är att ta fram ett förslag på former och struktur för styrning genom överenskommelser.  

Läs mer om aktiviteten.

flicka tandläkare

Stöd för att implementera överenskommelsen hälso-, sjuk- och tandvård för placerade barn och unga

Uppdraget ska bidra till att öka kännedomen om lagstiftningen och stödja införandet av den befintliga överenskommelsen mellan regionen och kommunerna och tillhörande rutin.

Läs mer om aktiviteten 

Utveckling och tillämpning av SIP

Äldre dam och läkare

Utveckling och tillämpning av samordnad individuell plan (SIP)

Statistik visar att SIP inte genomförs i den utsträckning som lagstiftningen anger. En kartläggning och utredning av olika utvalda frågeställningar ska genomföras.

Läs mer om aktiviteten

Fyra barn står bredvid varandra med gummistövlar utomhus

Utveckling och tillämpning av barnrättsbaserad samordnad individuell plan (SIP) ett deluppdrag till utveckling och tillämpning av SIP

Uppdraget är en naturlig fortsättning av pilotprojektet barnrättsbaserad SIP. Förslagen från arbetet med barnrättsbaserad SIP kommer att föras in i den övergripande åtgärdsplanen för SIP. 

Läs mer om aktiviteten

Patientssäkra vårdövergångar och transiton olika livsfaser

Beskrivning av aktiviteter pågår.

Utveckling och tillämpning av Lifecare SP

Beskrivning av aktiviteter pågår.

Uppföljning och indikatorer

Blomma text

Uppföljning av den länsgemensamma handlingsplanen för god och nära vård och omsorg

En arbetsgrupp, bestående av medarbetare från Region Stockholm, HSF och från Storsthlm och kommunerna, har fått i uppdrag att ta fram förslag på uppföljning av handlingsplan för god och nära vård och omsorg.

Läs mer om aktiviteten

 

Stöd till implementering av kunskapsstöd som rör samverkan

Beskrivning av aktiviteter pågår.

Utveckling av lokal samverkan

Beskrivning av aktiviteter pågår.

Prioriterade målgrupper samtidiga och samordnade insatser

äldre dam psykisk ohälsa

Samtidiga och samordnade insatser för personer med beroende- och annan psykiatrisk problematik (samsjuklighet)

Ta fram en förstudie som ger en nulägesbild över gemensamma insatser (region, kommuner) till personer med samsjuklighet.

Läs mer om aktiviteten

Två barn står och tittar ut i ett fönster

Projekt ta fram en åtgärdsplan för samtidiga och samordnade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta fram en flerårig åtgärdsplan med konkreta aktiviteter som möter den identifierade problematiken för målgruppen. Målet med åtgärdsplanen är att barn och unga med psykisk ohälsa får den vård, omsorg och det stöd de behöver och har rätt till oavsett livssituation.

Läs mer om aktiviteten

Integrerade och samfinansierade verksamheter

Rashid Sadykov 3Nebkp7zfvc Unsplash

Kartlägga integrerade verksamheter och samfinansierade insatser inom barn och unga

Uppdraget ska bidra till ökad kunskap om olika sätt att integrera eller samordna verksamheter och om hur fler verksamheter i länet kan samordnas eller integreras.

Läs mer om aktiviteten

Stödjande aktiviteter utifrån Inriktning psykisk hälsa och suicidprevention 

Två personer står varav den ena lutar huvudet på den andres axel

Länsgemensamt stöd för suicidprevention 2024

Det prioriterade uppdraget består av stödjande/konsulterande aktiviteter, utbildningsinsatser och förstudier för att främja psykisk hälsa och suicidprevention.

Läs mer om aktiviteten

Salman Hossain Saif Zphc E4qg9c Unsplash

Länsgemensam utbildning om våld i nära relationer

Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder gemensamma utbildningsinsatser till länets ungdomsmottagningar. 

Läs mer om aktiviteten

Visa cookie-information