Länets kommuner jobbar ständigt med att utveckla tillsynsmetoder och bedömningsgrunder inom livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen, samtidigt som verksamhetsutövarna ska få stöd med att leva upp till kraven i lagstiftningen. Denna utmaning är lättare att lösa genom samverkan.

Kommunerna samlar kompetens och resurser för att nå längre än som enskild kommun. Samverkan gör att vi kan utnyttja resurserna effektivare och göra likvärdig tolkning av lagen, vilket ger konkurrensneutralitet.

Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna ger också större möjligheter att gå på djupet i olika frågor och gemensamt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom det kommunala miljöarbetet. Samverkan blir konkret och operativ genom att ta fram handledningar, genom benchmarking och genom gemensam kompetenshöjning.

Detta är miljösamverkan

  • 23 miljökontor i 26 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm.
  • Cirka 600 inspektörer och chefer.
  • Över tjugo samverkansprojekt inom livsmedelskontroll, miljöbalk och verksamhetsutveckling. Samverkansprojekten leds och bemannas av miljökontoren.
  • Miljösamverkan Stockholms län bidrar till en utveckling och effektivisering av miljökontorens arbete.
  •  Vid de regelbundna miljöchefsträffarna diskuteras och förankras beslut. Dessförinnan har MSL:s styrgrupp berett frågorna.
  • Miljösamverkan Stockholms län är en av elva regionala miljösamverkansorganisationer i landet.

Ny samverkansöverenskommelse

En ny samverkansöverenskommelse för perioden 2023-2026 har tagits fram. För att stödja förankringsprocessen har även en informationsfolder tagits fram. Den kan du ladda ner genom att klicka på Informationsfolder om Miljösamverkan Stockholms län uppe till höger på sidan.

Ett konkret stöd till näringsliv och invånare

Storsthlms uppdrag är att främja samarbetet mellan länets kommuner genom dialog, erfarenhetsutbyte och gemensamma lösningar. Vi har som ett av våra fokusområden att stödja kommunernas miljöarbete. En viktig del i detta arbete är samverkan kring miljöfrågor och där utgör Miljösamverkan Stockholms län ett konkret stöd till näringsliv och invånare.

- Johan von Sydow, förbundsdirektör, Storsthlm
Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information