Infrastrukturen för både el- och vattenförsörjning börjar bli såväl gammal som otillräcklig. Det i kombination med effekter av befolkningsökningen, klimatförändringarna samt hot och säkerhet kommer att innebära stora regionala och lokala utmaningar. Storsthlm har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm och Region Stockholm tagit fram en regional vattenförsörjningsplan i syfte att säkra en trygg och robust vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv.

VAS är Stockholmsregionens naturliga samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor. Där träffas såväl politiker som tjänstemän för utbyte av kunskap och erfarenheter i VA-frågor, initiera olika typer av gemensamma insatser samt för att skapa samsyn kring olika strategiska frågor. Arbetet kan tex innebära att klargöra förutsättningar för gemensamma VA-investeringar i regionen eller via utredningar tydliggöra möjligheter och hinder eller att genomföra samlade informationsinsatser. 

Årligen hålls ett VAS-forum där medlemmarna kan diskutera aktuella frågor och fatta rådgivande beslut om den fortsatta inriktningen på arbetet. VAS-rådets representanter ansvarar för den löpande verksamheten. VAS-rådets representanter består av från kommunala huvudmän samt VA-organisationer i länet. Rådet har tagit fram ett flertal rapporter som utgjort underlag för politiska beslut och kommunal verksamhetsplanering. 

Just nu pågår följande projekt: Reningsverken och Vattendirektivet, Utredning om ett vidareutvecklat FoU samarbete inom länet.

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information