Kommunerna i länet och Region Stockholm samverkar sedan många år genom olika partssammansatta organ. Vilket är en förutsättning för god och nära vård och omsorg där Stockholmsregionens invånare dagligen rör sig över gränserna för verksamheternas ansvarsområden. Idag finns ett tjugotal gemensamma länsövergripande överenskommelser för samverkan kring hälsa, vård och omsorg, något som underlättar för insatser där båda parterna är inblandade.

I september 2022 började huvudöverenskommelsen (HÖK) gälla för att skapa ännu bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter.  Målet med samverkan mellan kommunerna och regionen är att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt för invånarna i Stockholms län. 

Här hittar du Huvudöverenskommelsen (HÖK) med tillhörande riktlinje

Ny samverkansordning för god och nära vård

När huvudöverenskommelsen (HÖK) trädde i kraft sattes ett arbete i gång för att anpassa och utveckla den regionala samverkan utifrån principerna i HÖK med riktlinje. Alla samverkansöverenskommelser mellan kommunerna i länet och Region Stockholm hanteras nu i fem olika samrådsgrupper som styrs av den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) och VIS tjänstestyrgrupp. Uppdraget är att vara ett nav, en beredningsgrupp och en samlingspunkt för regional samverkan inom sina respektive områden och att ha relevant koppling till delregional och lokal nivå inom sakområdet.

Följande samrådsgrupper har etablerats:

  • Digitalisering
  • Äldres hälsa
  • Psykisk ohälsa och beroende
  • Barn och ungas hälsa
  • Hälsa för personer med funktionsnedsättning 

Läs mer om samrådsgrupperna.

Gemensam handlingsplan för god och nära vård och omsorg

Under etableringen av huvudöverenskommelsen har utvecklingen av samverkan bland annat inriktats på att ge förutsättningar för att kunna ställa om till god och nära vård. Under hösten 2023 har det pågått ett arbete att ta fram en gemensam handlingsplan för god och nära vård och omsorg mellan Storsthlm och Region Stockholm. Syftet med en gemensam handlingsplan är att den ska vara ett länsövergripande, långsiktigt verktyg för att ta steg mot målet om en mer god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos befolkningen.

Den 20 december 2023 beslutade VIS politiska styrgrupp om Handlingsplan för god och nära vård och omsorg i Stockholms län, 2024 - 2030. Handlingsplanen ska gälla 7 år och ska årligen brytas ner i prioriterade uppföljningsbara mål och aktiviteter. 

Här hittar du Handlingsplan för god och nära vård och omsorg i Stockholms län, 2024 - 2030

Gemensamma samverkansarenor inom god och nära vård och omsorg

Storsthlm och Region Stockholm har gemensamma samverkansarenor för samverkan inom vård- och omsorgsområdet för att diskutera och besluta om gemensamma frågor inom vård och omsorg. 

Arbetet och samverkan kring god och nära vård och omsorg bedrivs i flera typer av gemensamma forum och nätverk.

Politisk styrgrupp

Tjänstestyrgrupp

Arbetsgrupper

Vård i samverkan (VIS) politisk styrgrupp

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och regionstyrelsen utser vardera representanter till VIS.

VIS tjänstestyrgrupp

Tjänstestyrgruppens uppdrag är att stödja VIS (den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan) och säkerställa länsgemensam samverkan. Styrgruppen består av ledande tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli.

Samrådsgrupper

Det finns fem samrådsgrupper för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm inom områdena Barn och ungas hälsa, Digitalisering, Hälsa för personer med funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa och beroende och Äldres hälsa.

Visa cookie-information