Vårt uppdrag

Storsthlms uppdrag är att främja samverkan och utveckling så att kommunerna bättre kan nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

Så arbetar vi

Vi underlättar kommunernas samarbete genom att fånga in det regionala perspektivet på kommunala frågor och leda samverkan för att hitta vägar framåt. Det kan till exempel handla om mellankommunala frågor såsom en gemensam gymnasieregion eller återvinningscentraler, överenskommelser mellan kommunerna och Region Stockholm eller samarbeten med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. För det är när rätt frågor, aktörer och verksamheter kopplas ihop som vi kan skapa något riktigt bra tillsammans.

Forum för dialog och beslut inom Storsthlm:

Politiker
Tjänstepersoner
Förbundsmötet

Vart fjärde år, efter allmänna val till riksdagen, regioner och kommuner,  samlas ombud från länets kommuner för att välja styrelse och besluta om strategisk inriktning och ekonomisk ram för verksamheten.

Styrelse

Styrelsen fattar årligen beslut om budget och verksamhetsplan, samt löpande beslut om rekommendationer till kommunerna.

Politiska styrgrupper

Utses av styrelsen för att bereda frågor inom ett aktuellt område.

KSO-gruppen

Kommunstyrelsernas ordförande träffas regelbundet för att diskutera och förankra de uppdrag som Storsthlm arbetar med.

Kommundirektörsgruppen

Diskuterar aktuella frågor för kommunerna och förankrar de frågor som Storsthlm arbetar med samt stödjer förbundsdirektören i beredningen av ärenden till styrelsen. Beslutar om vilka strategiska nätverk som ska finnas.

Strategiska nätverk

Det finns åtta strategiska nätverk som arbetar med aktuella samverkansfrågor samt skapar förankring och dialog i beslutade uppdrag.

Tjänstestyrgrupper

Utses vid behov av styrelse eller de strategiska nätverken för att bereda frågor inom ett specifikt område.

Arbetsgrupper och samrådsgrupper

Det finns ett antal arbets- och samrådsgrupper som formas på uppdrag av styrelse eller strategiska nätverk för att föra samverkan framåt. 

Visa cookie-information