EU:s strukturfonder

För att genomföra strukturfondsprogram i Stockholms län har ett regionalt strukturfondspartnerskap inrättats. Partnerskapets huvuduppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd.

Arbetet med EU:s strukturfonder i Stockholms län leds av Strukturfondspartnerskapet som är en tvärsektoriell plattform sammansatt av politiker från kommuner och regionen samt tjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor.

Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen (ERUF) samt till det nationella socialfondsprogrammet (ESF+).

Som stöd för arbetet har Strukturfondspartnerskapet ett sekretariat och sedan 1 januari 2019 är Region Stockholm värdorganisation för strukturfondspartnerskapets sekretariat. Sekretariatet leder en beredningsgrupp vars arbete består att mobilisera, bereda och skapa lärande inom strukturfonderna. Beredningsgruppens sammansättning är tjänstemannarepresentanter från ett antal av Strukturfondspartnerskapets organisationer och Storsthlm representerar kommunerna i gruppen.

Målen med vårt arbete inom ramen för strukturfonderna är att informera kommunerna om de möjligheter som ges och säkerställa att kommunernas intressen tas tillvara i genomförandet av strukturfondsprogrammen.

Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Kontakta oss
Personalbild David Norman
David Norman

Processledare


Visa cookie-information