Ny beredningsprocess och prismodell för gymnasieprislistan

Gemensam gymnasieregion / 18 juni 2024

43202826 Business Team Meeting At Office Behind Glass Wall Besk

Styrelsen för Storsthlm har beslutat att anta den reviderade beredningsprocessen och prismodellen för gymnasieprislistan.

Beslutet kom under styrelsemötet den 13 juni. Samtidigt gav styrelsen den politiska styrgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag till ett justerat primärt samverkansavtal med tydliga mål och uppföljning som kan antas under hösten 2024. Översynen resulterade också i några uppdrag till Storsthlm, hemkommuner och skolhuvudmän  att arbeta efter, bland annat

Beslutet kom under styrelsemötet den 13 juni. Samtidigt gav styrelsen den politiska styrgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag till ett justerat primärt samverkansavtal med tydliga mål och uppföljning som kan antas under hösten 2024.

I översynen prövade Storsthlm en ny modell för beredningsprocessen efter önskemål från medlemmarna.

- Det har varit en bra process. Vi på Storsthlm som arbetat med detta upplever att denna beredningsprocess har fungerat bra och att den ger en bredare bild och förankring av utvecklingen av gymnasieregionen, säger Peter Vesterholm, verksamhetschef regional verksamhet på Storsthlm och den som lett översynsarbetet.

Den nuvarande prismodellen bibehålls i grunden, men vidareutvecklas med bredare ekonomiska underlag och tydligare mål och måluppföljning av samverkansavtalet. Storsthlm behöver även justera nuvarande samverkansavtal i övrigt till ett primärt samverkansavtal som ska gälla från och med 2025.

Styrelsen beslöt att ge kansliet i uppdrag att arbeta i den riktning som rekommendationerna anger i övrigt i nära samspel med hemkommuner och skolhuvudmän:

  • Vårda, förvalta och utveckla samarbetet och samverkansavtalet för den gemensamma gymnasieregionen.
  • Gör inga stora förändringar av den gemensamma gymnasieregionen nu, särskilt kopplat till att det pågår flera stora nationella utredningar på gymnasieområdet bland annat nationell norm för gymnasiepeng.
  • Beakta och bevaka den demografiska utvecklingen noga, då elevantalet ser ut att plana ut på kort sikt och minska på några års sikt.
  • Minskat elevantal kommer att kräva aktiva åtgärder från huvudmän som redan idag har många lediga platser.

Revidera samverkansavtalet till ett primärt samverkansavtal med tydliga och enkla mål och följ upp och utvärdera mot målen transparent och tydligt. Fortsätt utveckla planering och dimensionering med alla huvudmän samlat.

Mats Gerdau (M).

Mats Gerdau, Storsthlms styrelseordförande (m) och kommunstyrelsens ordförande i Nacka, är nöjd:

- Gymnasieregionen är kärnan i vårt samarbete inom Storsthlm och syftet är att våra tusentals ungdomar i länet inte ska behöva känna av kommungränser utan ha tillgång till landets bredaste utbud av gymnasieutbildningar av hög kvalitet. Jag är väldigt glad över att vi 26 kommuner nu tagit ytterligare ett steg för att förverkliga det målet.

Nära dialog med kommundirektörsstrategigruppen

Det var i september 2023 som styrelsen gav Storsthlm i uppdrag att se över prismodellen för gymnasieprislistan och föreslå en reviderad modell.

Översynsarbetet genomfördes i nära dialog med kommundirektörsstrategigruppen för gemensam gymnasieregion, och hela kommundirektörsgruppen har fått kontinuerliga lägesuppdateringar under arbetets gång. Översynsarbetet med underlag och utkast till beslut har presenterats för kommundirektörerna den 14 maj och den 21 maj för KSO och AU.

Styrelsens beslut

Uppdraget om översyn av prismodell för gymnasieprislistan

  1. Styrelsen beslutar att anta den reviderade beredningsprocessen och prismodellen
  2. Styrelsen ger den politiska styrgruppen i uppdrag att ta fram förslag till ett justerat primärt samverkansavtal med tydliga mål och uppföljning som kan antas under hösten 2024
  3. Styrelsen ger kansliet i uppdrag att arbeta i den riktning som rekommendationerna anger i övrigt i nära samspel med hemkommuner och skolhuvudmän

 

 

Visa cookie-information