Programpriser och strukturtillägg för gymnasiet 2025

Gemensam gymnasieregion / 17 juni 2024

Thomas Lefebvre Gp8blyataa0 Unsplash

Storsthlms styrelse har beslutat att prislistan för gymnasieskolans program 2025 räknas upp med 2,8 procent. Samtidigt räknas strukturtilläggets nivå 2 och 3 upp med 6 procent.

De övriga strukturtilläggsnivåerna följer samma uppräkning som programpriserna. Styrelsen rekommenderar kommunerna inom samverkansområdet att anta prislistan och strukturtillägget för 2025 i sin helhet.

Emilia Bjuggren (S).

- De gemensamma programpriserna för gymnasiet är en förutsättning för vår gymnasieregion, och jag är glad att vi återigen kunnat enats tvärpolitiskt om ett förslag som ger våra elever ett brett utbud samtidigt som vi höjer pengen extra för de elever som behöver allra mest stöd, säger Emilia Bjuggren (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad och styrelsemedlem i Storsthlm.

Nytt för i år är att kansliet i faktaunderlaget inte endast utgått från tidigare års principer för justeringar av prislistan utan också beaktat framåtsyftande statistik och prognoser av olika slag. Det är också nytt att kansliet tagit fram ett konkret förslag till politisk beredning.

Den nya beredningsprocessen har testats för att fokusera mer på verksamhetens resultat och kommunernas framtida ekonomiska villkor, snarare än på tidigare kostnadsökningar.

Strukturtillägg – utgångspunkter

Under arbetet med den nya prislistan framförde många skolledare, utbildningsdirektörer och ansvariga skolpolitiker att strukturtillägget borde höjas. Modellen i sig är bra, anser de, men beloppen är för små. Uppföljningen visar också en tendens att meritvärdena i länet minskar i alla kategorier som söker gymnasiet.

– Storsthlm bedömer att strukturtillägget för de elever som har lägst meritvärden bör förstärkas över en period på 3–4 år med årliga uppräkningar som är högre än vad som beslutas för programpriserna, säger Peter Vesterholm, verksamhetschef för regional samverkan.

Fakta prislista och strukturtillägg

Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägget är därmed inte samma sak som till exempel tilläggsbelopp som är knutet till en specifik elev.

Den sammanlagda kostnaden för gymnasieregionen enligt de kostnader som genereras av prislistan inklusive strukturtillägget är ungefär 8,45 miljarder kronor per år.

Det betyder att varje tiondels procent i höjning av prislistan motsvarar en kostnad på 8,45 miljoner kr per år. Att förändra från 2,8 procent till 2,9 procent kostar alltså 8,45 miljoner kronor mer. Från 2,8 procent till 3,0 procent kostar 16,9 miljoner kronor mer och så vidare.

Extrakostnaden för att höja strukturtillägget 6 procent i stället för med 2,8 procent för elever med meritvärde mellan 1och 119 blir cirka 1,75 miljoner per år. (Det motsvarar 0,73 procent av den totala prisökningen)

Styrelsens beslut

Programpriser och strukturtillägg 2025:

  1. Prislistan för gymnasieskolan 2025 justeras med en uppräkning om 2,8 procent
  2. Strukturtilläggets nivå 2 (meritvärde 1-79) samt nivå 3 (meritvärde 80-119) räknas upp med 6 procent. Övriga nivåer följer samma uppräkning som programpriserna.
  3. Styrelsen rekommenderar kommunerna inom samverkansområdet att med dessa förändringar anta prislistan för 2025 i sin helhet.

 

 

 

 

Visa cookie-information