Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

En samordnad individuell plan ska enligt lag tas fram när en person har behov av olika insatser som behöver samordnas från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Storsthlm och Region Stockholm har tillsammans tagit fram stödmaterial och vägledning för yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som ska upprätta en SIP.

I både socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och regionen ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att insatserna behöver samordnas. Planen kan upprättas när den enskilde har gett samtycke. Bestämmelsen om en individuell plan innefattar alla kommun- och regionfinansierade verksamheter. Det är enligt lag professionella inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som har en skyldighet att sammankalla till SIP när behov upptäcks. Målgruppen är barn och unga såväl som vuxna och äldre som är i behov av samordnande insatser.

Om samordnad individuell plan (SIP)

Syftet med en samordnad individuell plan, SIP, är att identifiera vilka behov som finns och som personen har och samordna de olika insatserna mellan verksamheterna. Syftet är också att ge den enskilde…

Läs mer

SIP-material  

Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram länsgemensamt material som ska användas vid SIP. Det länsgemensamma SIP-materialet syftar till att underlätta samverkan där flera parter är involverade.

SIP för barn och unga  

För familjer vars barn och unga kommer i kontakt med både socialtjänst och hälso- och sjukvården ska nedanstående mallar användas. Den samordnande individuella planen ska förbättra samarbetet mellan parterna och se till att barnets behov inte hamnar mellan olika ansvarsområden.  

 För att kunna redigera måste dokumentet laddas ner.

SIP för vuxna och äldre  

För vuxna personer som behöver samordnat stöd från både socialtjänst och hälso- och sjukvården ska nedanstående vägledning, mallar och checklista användas. Materialet har tagits fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och Storsthlm med representanter från vårdgivare, kommuner och brukarföreningar.

 För att kunna redigera måste dokumentet laddas ner.

Mer om SIP

Ta del av utbildningsfilmer, tolkning av lagstiftning, information om vilka som bör involveras i en SIP, SIP i samverkan med Arbetsförmedling och Försäkringskassan, SIP i skola och förskola samt frågo…

Läs mer

Regional samverkan kring SIP

Storsthlm samverkar med Region Stockholm i arbetet med SIP och tillsammans har man tagit fram stödmaterial för yrkesverksamma inom kommunen och Region Stockholm som möter individer som har behov av en SIP. Det är det beslutande forumet BUSSAM som förvaltar och utvecklar samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Där ingår representanter från både kommunerna och Region Stockholm. Det regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor ansvarar för materialet kring SIP för vuxna och äldre.

BUSSAM

Består av chefstjänstepersoner från kommunerna i länet (utbildning och socialtjänst) och från Region Stockholm (psykiatri, barnmedicin, habilitering).

Regionala samrådet för psykiatri- & beroendefrågor

Följer upp överenskommelser samt tilläggsöverenskommelser om missbruk/beroende, spel och pengar samt samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning inklusive tilläggsöverenskommelse gällande äldre.

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information