Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

Under 2021 stödjer Storsthlm kommunerna att forma en regional samverkans- och stödstruktur (RSS) för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård, med målet att erbjuda invånarna en kunskapsbaserad, jämlik och effektiv socialtjänst.

En film om utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna i alla län inom ramen för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Längd: 3 minuter.

Om regional samverkans- och stödstruktur (RSS)

Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) är en länsstruktur för att stötta länets socialtjänster i evidensbaserad praktik och vara en koppling mellan nationell och kommunal nivå i kunskapsutveckling. Syftet med RSS är att bidra till utvecklingen av evidensbaserad/kvalitetssäkrad praktik som är anpassat till regionala och lokala prioriteringar, vilket kan innebära att

 • identifiera behov av kunskapsutveckling
 • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
 • stödja systematisk uppföljning och analys
 • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
 • stödja kompetensutveckling.

I Sverige finns det 24 RSS som representerar de 21 länen i landet, där RSS Stockholms län utgör en av dessa. De är utformade efter respektive läns förutsättningar och behov och samverkar i frågor som rör socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård mellan kommuner, samt mellan kommuner och regioner.

Uppdrag för Storsthlm 2021

Storsthlm har en samordnande roll för RSS Stockholms län och driver även utvecklingsarbetet under 2021, i samarbete med styrgruppen för RSS. Storsthlm hanterar alla ärenden som sänds till länets funktionsbrevlåda rss-stockholmslan@storsthlm.se, är mottagare av statliga stimulansmedel som tilldelas den länsgemensamma nivån samt har uppdraget att utse företrädare för kommunerna till nationella nätverk. Storsthlm planerar och samordnar arbetet med de länsgemensamma insatser som finansieras av statliga medel i de fall medlen tilldelas den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS).

Bakgrund

Under 2019 påbörjades ett utvecklingsarbete kring RSS Stockholms län, med målet att vid årets slut ha synliggjort, förstärkt och definierat vårt läns samverkans- och stödstruktur för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. I rapporten Nulägesbeskrivning av Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten och Regionala Samverkans- och Stödstrukturer (RSS) Stockholms län 2019PDF beskrivs nuläget 2019 för Stockholms läns regionala samverkans- och stödstruktur samt förslag till fortsatt arbete med att utveckla den. Rapporten förankrades i det strategiska nätverket för socialtjänsten samma år och det beslutades att fortsätta det regionala utvecklingsarbetet samt att en ny styrgrupp för RSS Stockholms län skulle formas. Styrgruppen har mandat att fatta beslut, efter förankring i respektive kommunal delregion.

Under 2020 fortsatte utvecklingsarbetet och under året definierades Storsthlms roll som samordnare för RSS. Det finns ett behov av att fortsätta utvecklingsarbetet även under 2021, för att tillsammans med övriga aktörer inom RSS och socialcheferna i länet kunna forma en regional samverkans- och stödstruktur för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten med målet att erbjuda invånarna en kunskapsbaserad, jämlik och effektiv socialtjänst.

Styrgrupp för Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) Stockholms län

Representanter i styrgruppen för RSS Stockholms län 2021:

 • Vård och omsorgsdirektör, Botkyrka
 • Socialdirektör, Järfälla
 • Socialchef, Sollentuna
 • Förvaltningschef äldreförvaltningen, Stockholms stad
 • Förvaltningschef socialförvaltningen, Stockholms stad
 • Förvaltningschef socialförvaltningen, Vaxholm
 • Chef Individ- och arbetslivskontoret, Värmdö
 • Verksamhetschef Social välfärd och hälsa, Storsthlm (ordförande)
 • Processledare, Storsthlm (föredragande)

Medverkande delregionala forsknings- och utvecklingsenheter och andra regionala aktörer

Inom RSS Stockholms län, där Storsthlm som regional aktör har en samordnande roll, ingår både regionala och delregionala samverkans- och stödstrukturer.

Delregionala aktörer:

 • Nestorlänk till annan webbplats (Ägare: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm)
 • FoU Nordostlänk till annan webbplats (Ägare: Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, tillsammans med Region Stockholm)
 • FoU Nordvästlänk till annan webbplats (Ägare: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby)
 • FoU nulänk till annan webbplats (Ägare samma som ovan - FoU Nordväst - samt Region Stockholm)
 • Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrumlänk till annan webbplats (Stiftare: Stockholms stad och Region Stockholm, medfinansiär: Sundbyberg)
 • Stockholms stads enhet för forskning och utveckling (Ägare: Stockholms stads avdelning för stadsövergripande Socialförvaltningen – täcker in alla stadsdelar). Kontaktperson: Anna Rinder von Beckerath

Regionala aktörer

Förutom de delregionala FoU-enheterna, arbetar flera länsövergripande aktörer redan idag med att utveckla, samordna och sprida kvalitetssäkrad kunskap, till exempel:

Nationella nätverk på Sveriges kommuner och regioner

Representanter för varje län träffas regelbundet inom olika nätverk som leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Nätverken är forum för information- och erfarenhetsutbyte och är ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

Storsthlms representanter i respektive nätverk:

Kunskapsstyrning och samlad kvalitetssäkrad kunskap

Målet med kunskapsstyrning inom socialtjänsten är att bästa tillgängliga kunskap ska finnas och omsättas i mötet mellan socialtjänstens personal och brukare. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning och lärande.

Kunskapsstöd

 • Handböcker
 • Riktlinjer
 • Vägledningar
 • Rekommendationer
 • Beslutsstöd
 • Akademisk forskning

Uppföljning och analys

 • Beskriva, mäta och dokumentera enskilda personers problem/behov, insatser och resultat och aggregera informationen och göra en analys av det som uppföljningen visar

Verksamhetsutveckling

 • Åtgärder som syftar till att förbättra resultatet av en insats eller ett arbetssätt utifrån funna brister

Ledarskap

 • Se till att bästa tillgängliga kunskap används, att
  resultaten följs upp och analyseras och att verksamheten arbetar med kontinuerliga förbättringar utifrån funna brister

Kunskapsguiden.se - länk till annan webbplatssamlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer inom områdena för hälsa, vård och omsorg. Här hittar du senaste kunskapen som kan ge stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Aktuellt

 • Alla

  (102)

 • Press

  (11)

 • Kalenderhändelse

  (63)

 • Nyhet

  (28)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler