Länsgemensam utbildning om våld i nära relationer

Bakgrund

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem, där tidig upptäckt, gott bemötande och stöd kan vara avgörande för den utsattas hälsa och framtid. Våld i nära relation är vanligt bland unga personer och utsatthet har omfattande negativa hälsokonsekvenser på såväl kort som lång sikt.  Våldsutsatta personer söker mycket hälso- och sjukvård men många gånger identifieras inte våldsutsattheten.  
 
Socialstyrelsens föreskrifter anger tydligt att hälso- och sjukvården har ett uppdrag att identifiera våldsutsatthet, att integrera kunskap om våld i behandling och att känna till var våldsutsatta patienter kan hänvisas. Tyvärr finns stora kunskapsbrister inom detta område, varför många våldsutsatta personer inte får den hjälp den skulle behöva och har rätt till.  

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om att avsätta medel för länsgemensamma satsningar inom ramen för överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa 2024. Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avsätter länsgemensamma medel till satsningar på barn och unga. 

Om uppdraget

VIS processledning är ansvariga för uppdraget.

Utförare av uppdraget är enheten Våld i Nära Relation vid Akademiskt Primärvårdscentrum.

Genomförande av uppdraget

Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder gemensamma utbildningsinsatser till länets ungdomsmottagningar. 

  • Basutbildning för barnmorskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar på uppdrag av regionen vid ungdomsmottagningarna. 
  • Workshop för barnmorskor och kuratorer med fokus på samverkan mellan professioner för tidig upptäckt, omhändertagande och vidare handläggning. 
  • Anpassning av stödmaterial för kuratorer och deras patienter. Om behov identifieras i utbildning och workshop så kan stödmaterialet ”Att samtala om våld i psykosocial behandling” tas fram i en anpassad version för ungdomsmottagningarnas verksamhet.

Mer information om uppdraget

Kontakta:

Nina Mautner Granath, Regionstockholm och VIS processledning, nina.mautner-granath@regionstockholm.se

Ylva Elvin Nowak, enhetschef Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum, ylva.elvin-nowak@regionstockholm.se

Visa cookie-information