Utveckling och tillämpning av samordnad individuell plan (SIP)

Bakgrund

En samordnad individuell plan (SIP) är ett verktyg för samordning mellan region och kommun med patientens behov i fokus. Regionen (patientens fasta vårdkontakt i den regionfinansierade öppna vården) ansvarar för att kalla till SIP vid utskrivning från sluten vård enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - (2017:612). Båda huvudmännen har ansvar för att kalla till SIP i andra situationer där individen behöver insatser från bådahuvudmännen.   


I Stockholms län finns ett regionalt vägledningsdokument samt mallar och checklistor gemensamma för regionen och kommunerna. Dokumenten är inte dock inte helt uppdaterade utifrån nya förutsättningar i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om samverkan vid utskrivning. IT-stödet för informationsöverföring Lifecare SP har också gett nya möjligheter att lägga upp SIP digitalt både i och utanför utskrivningsprocessen. Att genomföra SIP via videosamtal har också tillkommit som en ny möjlighet.

Statistik visar att SIP inte genomförs i den utsträckning som lagstiftningen anger. Exempelvis rapporteras avvikelser frekvent om brister i deltagandet vid SIP.  En brukarrevision av SIP för barn och unga från 2021 visar att vårdnadshavarna är nöjda med hur SIP-mötena genomförts, men att barnen/ungdomarna ofta själva inte deltar och att uppfattningen om vad SIP är och hur det fungerar varierar.  

Om uppdraget 

VIS processledning är ansvariga för uppdraget.

En uppdragsledare tillsätts som finansieras av så kallade UPH-medel (Uppdrag psykisk hälsa).

En arbetsgrupp tillsätts.

En referensgrupp bildas med representation från samtliga samrådsgrupper.

Genomförande av uppdraget

En kartläggning och utredning av aktuella frågeställningar genomförs:

Kartläggningen ska svara på:

  • Vilka hindren är för att använda SIP. Hur kan de undanröjas?
  • Vilka nationella/samordnande initiativ tas för att utveckla SIP?
  • Om det finns behov av utbildning och andra stöd för att implementera arbetssätt kring SIP?

I kartläggningen ska följande frågor utredas.

  • I vilka situationer ska det finnas en SIP?  
  • Ska det finnas SIP på olika nivåer med olika hantering beroende på målgrupp/situation?  
  • Ska skolan ha möjlighet att kalla till SIP? 
  • Ska fler yrkesgrupper kunna ta del av SIP-dokumentation via Lifecare SP?
  • Behövs beslut om användning av Lifecare även utanför utskrivningsprocessen?
  • Rutiner för SIP på distans via videomöten

I uppdraget ska kunskap inhämtas från pågående och genomförda utredningar och utvecklingsarbete i vårt län såväl som andra län.

Mer information om uppdraget

Kontakta:

Daphe Wahlund, Storsthlm och VIS processledning, daphne.wahlund@storsthlm.se

Gunilla Benner Forsberg, Region Stockholm och VIS processledning, gunilla.benner-forsberg@regionstockholm.se

Visa cookie-information