Utveckling och tillämpning av barnrättsbaserad samordnad individuell plan (SIP) – ett deluppdrag till utveckling och tillämpning av SIP

Bakgrund

Under 2022 genomförde Riksförbundet social och mental hälsa en brukarstyrd revision av samordnad individuell plan (SIP) på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län (UPH). Rapporten pekar på tydliga utvecklingsbehov gällande barn och ungas delaktighet och inflytande i SIP-processen. Revisionen visar att få barn deltar i SIP-möten och att barnen upplever att mötesformen inte bidrar till att de känner delaktighet i sin vård.

Mot bakgrund av revisionen genomfördes projektet barnrättsbaserad SIP under 2023 inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län. Med processtöd från Barnrättskonsulterna deltog tre kommuner; Täby, Haninge och Huddinge tillsammans med deras BUS-grupper (samverkansgrupper för barn i behov av särskilt stöd) och barn och unga som deltagit i SIP-möten. I projektet definierades ett antal prioriterade områden för att den samordnade individuella planeringen för barn och unga ska utvecklas för att bli barnrättsbaserad.

Om uppdraget 

VIS processledning är ansvariga för uppdraget som är en del i uppdraget att utveckla och tillämpa samordnad individuell planering SIP. Förslagen från arbetet med barnrättsbaserad SIP kommer att föras in i den övergripande åtgärdsplanen för SIP.

Genomförande av uppdraget

Uppdraget är en fortsättning av pilotprojektet barnrättsbaserad SIP. BUS-grupperna i Täby, Haninge och Huddinge med deltagande verksamheter från habilitering, socialtjänst, elevhälsa, BUP, och första linjen vid vårdcentraler ingår i uppdraget.

Ta fram en projektplan och uppföljning för följande delar i uppdraget: 

  • ge process- och expertstöd till arbetsgrupper där det behövs en gemensam process
  • genomföra kompetenshöjande insatser till chefer och medarbetare
  • ta fram och vidareutveckla verksamhetsspecifika rutiner, metoder och arbetssätt

Mer information om uppdraget

Kontakta:

Daphe Wahlund, Storsthlm och VIS processledning, daphne.wahlund@storsthlm.se

Gunilla Benner Forsberg, Region Stockholm och VIS processledning, gunilla.benner-forsberg@regionstockholm.se

Visa cookie-information