Uppföljning av den länsgemensamma handlingsplanen för god och nära vård och omsorg

Bakgrund

Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län har beslutat om en handlingsplan för god och nära vård och omsorg. Planen gäller 2024 - 2030. En del i genomförandet av handlingsplanen är att följa att det sker en förflyttning i den riktning som planen anger, det vill säga ytterst mot det övergripande målet för samverkan.

Om uppdraget

VIS processledning är ansvariga för uppdraget.
En arbetsgrupp, bestående av medarbetare från Region Stockholm, HSF och från Storsthlm och kommunerna, har fått i uppdrag att ta fram förslag på uppföljning av handlingsplanen.

Genomförande av uppdraget

Ta fram ett konkret förslag för:
(1) hur handlingsplanen ska följas upp, exempelvis genom indikatorer eller mätetal per målområde
(2) process (dvs. förvaltning, arbetsfördelning och liknande) för denna uppföljning.

Det är handlingsplanens målområden som ska följas upp.
Uppföljningen avser de områden och processer som förutsätter medverkan eller insatser från både kommun och region.

I uppdraget ingår inte att genomföra uppföljningen av handlingsplanen (dvs. att redovisa utfall) utan bara att ta fram ett förslag på uppföljning och process.

Mer information om uppdraget

Kontakta:

Anders Carlsson, Storsthlm och VIS processleding, e-post: anders.carlsson@storsthlm.se 

Yvonne Lettermark, Region Stockholm och VIS processledning, e-post: yvonne.lettermark@regionstockholm.se 

Visa cookie-information