Stöd för att implementera överenskommelsen hälso-, sjuk- och tandvård för placerade barn och unga

Bakgrund 

Alla barn och unga som placeras utanför det egna hemmet ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning. Forskning visar att barn och unga i samhällets vård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga.

Hälsoundersökningen ska inkludera den fysiska, psykiska och orala hälsan. Socialtjänsten ansvarar för att underrätta regionen om att ett barn ska erbjudas en hälsoundersökning. Regionen ansvarar för att erbjuda barnet eller den unge hälsoundersökningen. Detta gäller sedan 2017. Samma år infördes också bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om hur de ska samarbeta kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Fr.o.m. 1 april 2024 gäller även en ändring i 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) vilken innebär att, utöver barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, ska barn som är placerade i ett skyddat boende erbjudas hälsoundersökning. 

Sedan den 1 april 2022 finns en överenskommelse mellan Storsthlm och Region Stockholm som reglerar hur samverkan mellan huvudmännen ska fungera för placerade barn och unga. Kännedomen och efterlevnad av lagen, den regionala överenskommelsen med tillhörande rutin har visat sig inte vara tillräcklig vare sig i socialtjänsten eller i regionens verksamheter enligt kartläggningar som Socialstyrelsen och SKR genomfört för regioner i hela landet. Det är idag även osäkert om den hälsoundersökning som erbjuds i Stockholms län följer den föreskrift som gäller och om den psykiska hälsan undersöks i samma utsträckning som den fysiska.  

Om uppdraget 

Uppdraget ska bidra till att öka kännedomen om lagstiftningen och stödja införandet av den befintliga överenskommelsen mellan regionen och kommunerna och tillhörande rutin.

Samrådsgruppen barn och ungas hälsa har ansvar för arbetet med överenskommelsen om hälso-, sjuk- och tandvård för placerade barn och unga.

Genomförande av uppdraget

  • Planera och genomföra en konferens (efter sommaren) riktad till socialtjänsten för att göra regelverket och överenskommelsen mer känd.
  • Planera och genomföra informationsinsats (under hösten) riktad till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Målgrupper för insatserna är: socialdirektörer, chefer för individ- och familjeomsorg (IFO), första linjens chefer i kommunerna. Geografiskt samordningsansvariga funktioner i regionen och kommunerna (GSA och KSA). Avtalsansvariga (HSF) för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), vårdcentraler och specialisttandvården. Utförare av hälsoundersökningar på BUMM, specifika vårdcentraler och inom Folktandvården.

Seminarium Hälsa för barn och unga som är placerade

Den 23 augusti anordnar Storsthlm ett seminarium i ämnet. På seminariet kommer sakkunniga inom hälsa, tandvård och juridik tala utifrån barns behov och rätt. Storsthlm och regionen berättar tillsammans om den överenskommelse och tillhörande rutin som gäller sedan 2022. Ni kommer även få höra röster från barn som varit placerade från organisationen Knas Hemma.

Klicka här för att läsa mer om agendan och anmälan.

Mer information om uppdraget

Kontakta:

Tina Trygg, Storsthlm och samrådsgrupp barn och ungas hälsa, tina.trygg@storsthlm.se

Nina Mautner Granath, Region Stockholm och samrådsgrupp barn och ungas hälsa, nina.mautner-granath@regionstockholm.se

Seminarium Hälsa för barn och unga som är placerade

Den 23 augusti anordnar Storsthlm ett seminarium om placerade barn och ungas hälsa. På seminariet kommer sakkunniga inom hälsa, tandvård och juridik tala utifrån barns behov och rätt. Storsthlm och re…

Läs mer
Visa cookie-information