Samtidiga och samordnade insatser för personer med beroende- och annan psykiatrisk problematik (samsjuklighet)

Bakgrund 

Samsjuklighetsutredningen lämnade sitt slutbetänkande i januari 2023. Utredaren föreslår en reform för mer samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. Förslaget innebär att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende, även för individer utan samsjuklighet och i alla åldrar.

Det förändrade huvudmannaskapet kommer att innebära att socialtjänstens uppdrag renodlas och får ett tydligare fokus på förebyggande insatser och socialt stöd gällande boende, sysselsättning, försörjning och socialt nätverk. Socialtjänsten ska ha kvar det yttersta ansvaret för att barn och unga ska växa upp under goda och trygga förhållanden.

Regeringen har också aviserat att en ny socialtjänstlag ska träda i kraft 1 juli 2025.  Målet med förändringarna är att utveckla en förebyggande och tillgänglig socialtjänst. Det är ett arbete som kräver att det sker en omställning från myndighetsutövning till uppsökande och skadereducerande insatser.

Samsjuklighetsutredningen har ännu inte lett till lagrådsremiss eller proposition om beslut att genomföra reformen. SKR rekommenderar ändå kommuner och regioner att påbörja arbetet. Det finns delar i utredningens förslag som kan genomföras oavsett hur regelverk och ansvarsfördelning utformas i framtiden.

Om uppdraget

  • Samrådsgruppen Psykisk ohälsa och beroende är ansvariga för uppdraget.
  • En projektledare tar ansvar för genomförandet tillsammans med en arbetsgrupp.
  • I uppdraget är det av yttersta vikt att patient-, brukar- och anhörigorganisationer är delaktiga, både i framtagande och förankring av resultatet.

Uppdragets genomförande 

Genomföra en förstudie som ger en nulägesbild över gemensamma insatser (region, kommuner) till personer med samsjuklighet. I förstudien ingår en kartläggning av de lokala samråden för psykiatri och beroende i länet. Förstudien ska presenteras i december 2024 och ska ligga till grund för att ta fram en åtgärdsplan för arbetet framåt.

Mer information om uppdraget

Kontakta:

Lisa Minell, Storsthlm och samrådsgrupp psykisk ohälsa och beroende, e-post: lisa.minell@storsthlm.se

Andreas Falk, Region Stockholm och samrådsgrupp psykisk ohälsa och beroende, e-post, andreas.falk@regionstockholm.se

Visa cookie-information