Översyn av överenskommelser

Bakgrund 

Den första överenskommelsen mellan dåvarande landstinget och kommunerna i länet trädde i kraft 1997. Sedan dess har många fler överenskommelser arbetats fram och antagits. Vissa av överenskommelserna finns för att så krävs i lag, medan andra tagits fram utifrån ett konstaterat behov i länet. Överenskommelserna varierar i karaktär och användbarhet och flera har inte reviderats i samband med ändringar i lagar och förordningar inom aktuellt område. Flera andra län har färre överenskommelser med andra ”skärningar” än i Stockholms län.  

Det saknas samlad kunskap om överenskommelserna är uppdaterade med gällande lagstiftning och om de är kända och följs av berörda inom kommun och region. Det saknas också en gemensam process för framtagande, förvaltande och uppföljning av överenskommelserna. Den digitala utvecklingen möjliggör att överenskommelser, gemensamma rutiner, riktlinjer och dylikt tillhandahålls för de som ska använda dem på andra sätt än i dokument. I vissa fall finns också visst överlapp mot det som framgår av andra nationella kunskapsstöd för kommun respektive region. 

Om uppdraget

Styrgrupp: VIS tjänstestyrgrupp. VIS politiska styrgrupp involveras vid behov. 
Referensgrupper: Samrådsgrupperna, patient-, brukar-, och anhörigorganisationer.  

Uppdragets genomförande 

Målet med uppdraget är att ta fram ett förslag på former och struktur för styrning genom överenskommelser.  

Förslaget ska presentera:

  • Struktur för dokument, dokumenttyp och tillgänglighet digitalt. Avgränsning till andra styrande dokument ska tydliggöras.
  • Process för att ta fram överenskommelser som följer HÖK och harmonisering mot aktuella lagkrav. Tydliga rutiner för beslut, uppföljning och revidering.
  • Former för tillgänglighet och användbarhet när det gäller språk, tillämpning och arbetssätt.  

Mer information om uppdraget

Kontakta:

Daphne Wahlund, Storsthlm och VIS processledning, daphne.wahlund@storsthlm.se

Gunilla Benner Forsberg, Region Stockholm och VIS processledning, gunilla.benner-forsberg@regionstockholm.se

 

Visa cookie-information