Länsgemensamt stöd för suicidprevention 2024

Bakgrund

Varje år tar cirka 320 människor sitt liv i Stockholmsregionen. Ökad kunskap och kompetens inom området ger förutsättningar för att utveckla ett kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete i länet.

Om uppdraget

Det prioriterade uppdraget består av stödjande/konsulterande aktiviteter, utbildningsinsatser och förstudier för att främja psykisk hälsa och suicidprevention. VIS processledning ansvarar för uppdraget med stöd av en arbetsgrupp. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP är utförare av uppdraget. Anhörig- och intresseorganisationer ges möjlighet att delta i genomförandet.

Genomförande av uppdraget

Stödjande insatser

  • Konsultativt stöd till kommunernas suicidpreventiva arbete lokalt genom att kartlägga relevanta riskgrupper och trender som kan ligga till grund för riktade folkhälsoinsatser.
  • Implementeringsstöd, material och utbildning till kommuner som vill införa insatsen Youth Aware of Mental health (YAM) i skolorna. YAM syftar till att förbättra psykisk hälsa och minska suicidhandlingar hos skolelever.

Utbildningsinsatser

Endagskurs: Aktion Livräddning för personal som kommer i kontakt med sårbara och suicidnära människor, till exempel socialtjänst, skolpersonal, äldreomsorg och beroendevård.

Suicidpreventiv utbildning för biståndshandläggare som utgår från deras arbetsuppgifter och ansvar särskilt i bemötandet av äldre.

Instruktörsutbildning: Akut omhändertagande av självmordsnära person, AOSP 
Verksamma i blåljusyrken kan kostnadsfritt utbilda sig till AOSP-instruktör.

Utbildning för budget- och skuldrådgivare om självmordens bestämningsfaktorer, suicidala processen, och relevanta möjligheter för suicidprevention i yrkesutövningen.  

Förstudier

  • Förstudie om länsgemensamt efterlevandestöd 
  • Förstudie kring senarelagd skolstart på dagen för bättre psykisk hälsa lärande och utveckling.

Mer information om uppdraget

Kontakt:

Allmänt om uppdraget: Nina Mautner Granath, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och VIS processledning, nina.mautner-granath@regionstockholm.se

Specifika frågor om utbildningar och stödinsatser: Gergö Hadlaczky, verksamhetschef NASP gergo.hadlaczky@regionstockholm.se

Mer information om utbildningar och stödinsatser:

Suicidprevention - Stockholms län (uppdragpsykiskhalsa.se)

Visa cookie-information