Projekt ta fram en åtgärdsplan för samtidiga och samordnade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa

Bakgrund

Det är väl belagt att det finns brister i samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när barn och unga har behov av stöd och vård för sin psykiska ohälsa eller sjukdom, samtidigt som de har kontakt med socialtjänsten. Den aktuella rapporten Barnet i fokus, som tagits fram på initiativ av länets socialchefer bekräftar den bilden.

Om uppdraget

Direktivet ger ram och inriktning för att ta fram en flerårig åtgärdsplan med konkreta aktiviteter som möter den identifierade problematiken för målgruppen.  Målet med åtgärdsplanen är att barn och unga med psykisk ohälsa får den vård, omsorg och det stöd de behöver och har rätt till oavsett livssituation. Regionen och kommunernas medel ska användas resurseffektivera.

Samrådsgruppen barn och ungas hälsa är ansvariga för uppdraget. I arbetet ska avstämningar ske med barn i målgruppen, brukarråd, föräldrar- och anhörigverksamheter.

Genomförande av uppdraget

Uppdraget att ta fram en åtgärdsplan genomförs i olika faser. Arbetet med åtgärdsplanen väntas pågå till halvårsskiftet 2025. Första fasen är problembeskrivning, andra fasen är analys och slutsatser. Tredje fasen är förslag till lösningar och fjärde fasen är leverans av åtgärdsplan.

Avgränsning

  • Barn och unga i åldern 10 - 17 år
  • Med psykisk ohälsa och/eller psykiatrisk problematik
  • I kombination med funktionssvikt och/eller problematik inom ett eller flera sociala områden
  • I behov av samtidiga, och samordnade, vård-, omsorgs- och stödinsatser.

Mer information om uppdraget

Kontakta

Yvonne Lettermark, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och VIS processledning,yvonne.lettermark@regionstockholm.se 

Visa cookie-information