Sammanfattning från styrelse den 15 december 2022

19 december 2022

Förutom att styrelsen fick information om förslag till Storsthlms strategiska inriktning 2023-2026, fastställde styrelsen verksamhetsplan och budget för 2023. De tog också beslut om att avveckla Storsthlms uppdrag att driva Energikontoret och att medfinansiera Resvaneundersökningen för 2023.

Läs om alla ärenden i sin helhet och protokollet här.

Storsthlms strategiska inriktning 2023-2026

Förslaget som arbetats fram med hjälp av kommundirektörsgruppen och Storsthlms arbetsutskott har landat i fyra prioriterade samverkansområden; Gemensam gymnasieregion , God och nära vård och omsorg, Infrastruktur och Digitalisering. Förslaget har under oktober och november varit på remiss till alla strategiska nätverk. Efter att svar kommit in har kansliet arbetat in en del ändringar och förtydliganden som styrelsen nu fick ta del av. Den 7 februari får KSO/AU-gruppen möjlighet att ha synpunkter på förslaget. Den 23 februari är planen att styrelsen beslutar föreslå förbundsmötet att anta inriktningen för nästa mandatperiod.

Storsthlms verksamhetsplan och budget för 2023

Verksamhetsplanen för 2023 som styrelsen antog, bygger på den nya strategiska inriktningen och de fyra prioriterade områdena. I verksamhetsplanen är fokus mer på mål och mindre på detaljer. En modell för att följa upp verksamhetsplanen ska utvecklas under 2023. Under året kommer kansliet också göra en ordentlig översyn av övriga uppdrag som inte finns med i den strategiska inriktningen

Gällande budgeten för 2023 så kommer medlemsavgiften ligga kvar på 0,39 promille av kommunernas samlade skatte- och bidragsintäkter. För att möta det ekonomiska läget som råder även hos medlemmarna, har Storsthlms kansli valt att ligga kvar på den nivån. Detta trots egna stora kostnadsökningar, som bland annat beror på ökade pensionskostnader och indexuppräkningar på avtalskostnader. Besparingar sker framför allt genom att kansliet reducerar antalet tjänster.

Avgiften för Gymnasieantagningen kommer ligga kvar på samma nivå som i år, 782 kronor per ungdom. Även för Ungdoms- och elevdatabasen, UEDB, kommer avgiften ligga kvar på samma nivå som för 2022, det vill säga 45 kronor per ungdom.

Sammanfattningsvis prognostiseras en budget i balans för såväl Storsthlm, som för Gymnasieantagningen och UEDB.

Uppdrag som avslutas

Storsthlm har sedan 2004 tagit på sig att driva det regionala Energikontoret. År 2017 beslutades att verksamheten skulle fortsätta inom ramen för Storsthlm, men finansieras med externa projektmedel.

Utmaningen i konstruktionen har visat sig svår. Finansieringsmöjligheterna via projekt är starkt begränsade när det inte finns någon ordinarie verksamhet som gör att det finns medfinansiering att söka. Totalt har enbart fyra projekt tillkommit sedan 2018.

Eftersom projekten i huvudsak inte är direkt riktade till att stötta kommunerna i energi- och klimatfrågor, är bedömningen att det inte längre är relevant att kommunerna via Storsthlm ska vara värd för Energikontoret i länet. Storsthlms uppdrag avslutas därför under 2023, med sista datum den 31 december 2023.

Resvaneundersökning 2023

Kommunerna har genom Storsthlm finansierat resvaneundersökningar (RVU Sverige) tillsammans med Region Stockholm, Trafikverket och Stockholms stad 2015 och 2019. En ny undersökning är planerad till 2023. Syftet är att kunna planera framtidens resande på bästa sätt.

Undersökningen ska ge underlag för att följa, driva och utveckla kollektivtrafik och övriga färdmedel. Styrelsen beslutade att, även denna gång, medfinansiera tilläggsurval till RVU Sverige för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2023. Ett medskick från styrelsen är att vid resvaneundersökningen 2027 föreslå RVU Sverige att öka antalet respondenter för att få redovisningen av undersökningen relevant för fler kommuner. 

Kategorier:
Visa cookie-information