Sammanfattning från styrelsen 10 juni

Styrelse, Nyhet/press / 10 juni 2021

Styrelsen beslutade om bland annat om programpriser 2022 för gymnasieskolan och att rekommendera kommunerna anta två överenskommelser; en som handlar om vård av barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet och en som handlar om samarbete kring energi- och klimatrådgivning.

Tertialuppföljning 1 för 2021

Styrelsen godkände tertialuppföljningen, som omfattar både verksamhet och ekonomi, för årets första tertial.

Det ekonomiska utfallet för den första tertialen följer budgeten och inga stora justeringar görs i prognosen för helåret. Verksamheten går enligt plan och vi ser fortfarande att vi kommer presentera ett nollresultat vid årets slut.

På grund av att implementeringen av den nya versionen av Indra, flyttas till efter antagningen i stället för innan sommaren, blir stabiliseringsprojektet något dyrare än planerat men detta ryms fortfarande inom ramen för organisationen.

För uppföljning av aktiviteter och budget, läs handlingarna i sin helhet.

Programpriser 2022 för gymnasieskolan

I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell. Därefter görs en politisk bedömning utifrån kommunernas ekonomiska läge och andra aspekter som påverkar utvecklingen av gymnasieregionen.

Styrelsen beslutade rekommendera kommunerna inom samverkansområdet, att med nedanstående förändringar anta prislistan för 2022 i sin helhet.

 • Prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent.
 • Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2022.
 • Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022.
 • Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent.
 • Enhetligt pris för inriktningen mindre undervisningsgrupper utgår i prislistan och ersätts med individuellt tilläggsbelopp.

Prisuppräkning av SFX-utbildning 2022

Betalningsmodellen för svenska för invandrare med en yrkesbakgrund (SFX) fastställs i överenskommelsen som samtliga kommuner i Stockholms län ställt sig bakom. Enligt beslut från Storsthlms styrelse ska prisjusteringsmodellen som används för SFX följa samma nivå som rekommenderas för uppräkningen av programpriserna för gymnasieskolan. Således beslutade styrelsen att priserna för SFX-utbildningen räknas upp med 1,5%

Yttrande över en forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm

Region Stockholm ville ha remissinstansernas synpunkter på förslaget senast den 31 maj. Därför fick arbetsutskott fatta beslut om yttrandet den 25 maj, på delegation av styrelsen. Beslutat anmäldes till styrelsen den 10 juni.

Ärendet handlar om ett förslag till en forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi som Region Stockholm tagit fram. Strategin syftar till att skapa goda förutsättningar för forskning, utveckling och utbildning i Region Stockholm. Detta arbete ger också förutsättningar för att Stockholmsregionen förblir en ledande, innovativ och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige.

Storsthlm lämnade följande synpunkter på Region Stockholms förslag till strategi:

 • Kommun och region behöver ha ett tätt samarbete på alla nivåer för att möta de samhällsutmaningar som länet (och Sverige) står inför. Av den anledningen anser Storsthlm att strategier som denna med fördel bör tas fram i dialog mellan Region Stockholm och Storsthlm.
 • Av samma anledning anser Storsthlm att kommunen som samverkanspart bör beskrivas tydligare i strategin.
 • Storsthlm anser att den samverkan som nu byggs upp av Region Stockholms sakkunnigkansli mellan kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvårdens system och kunskapsstyrningen inom socialtjänstens system via RSS Stockholms län, bör beskrivas i strategin.

Yttrande över strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk hälsa

Strategin avser att säkerställa att psykisk hälsa prioriteras och beaktas i alla relevanta beslut om budget och verksamhet inom samtliga nämnder och bolag i Region Stockholm.

Storsthlm lämnade följande synpunkter på Region Stockholms förslag till strategi:

 • Kommun och region behöver ha ett tätt samarbete på flera arenor för att möta de samhällsutmaningar som länet står inför. Storsthlm anser att styrande dokument av denna karaktär i högre utsträckning bör tas fram i dialog mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommunerna.
 • Av samma anledning anser Storsthlm att kommunen som nödvändig samverkanspart i flera vägval och tillämpningar inom strategin bör beskrivas tydligare i strategin.
 • Storsthlm saknar en samlande intention för Regionens egna och länets folkhälsoarbetet - med tydlig strategi för främjande och förebyggande arbete som inkluderar fysisk och psykisk hälsa.

Yttrande över folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen

Policyn avser att ange en riktning och styrande principer för Region Stockholms arbete med att identifiera behov, utveckla ordinarie processer och vidta åtgärder för folkhälsan. Policyn förmedlar även en styrande princip kring Region Stockholms regionala utvecklingsansvar och deras uppdrag att agera som en samlande kraft för länets olika aktörer inom folkhälsoarbetet. Policyn visar en långsiktig inriktning medan prioriteringar och finansiering för respektive år bestäms i budget.

Storsthlm lämnade följande synpunkter på Region Stockholms förslag till policy:

 • Kommun och region behöver ha ett tätt samarbete på alla nivåer för att möta de samhällsutmaningar som länet står inför. Storsthlm anser att styrande dokument av denna karaktär i högre utsträckning bör tas fram i dialog mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommunerna.
 • Av samma anledning anser Storsthlm att kommunen som samverkanspart i samtliga delar av policyn, inte är tillräckligt beskriven i policyn.
 • Storsthlm saknar en samlande intention för regionens egna och länets folkhälsoarbetet - med tydlig strategi för främjande och förebyggande arbete som inkluderar fysisk och psykisk hälsa.

Överenskommelse om hälso- sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Enligt lag har kommuner och regioner sedan 2017 en skyldighet att ingå överenskommelse om samverkan för barn som vårdas utanför det egna hemmet. Storsthlm och Region Stockholm har sedan hösten 2019 arbetat med att ta fram en överenskommelse och ett tillhörande rutindokument.

Överenskommelsen förtydligar huvudmännens respektive och gemensamma ansvar för att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som alla andra barn och unga.

Styrelsen beslutade att rekommendera kommunerna i länet och kommunförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att anta överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län, kommunförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Region Stockholm.

Överenskommelse om samverkan för Energi- och klimatrådgivning år 2022-2025

Nuvarande samverkansöverenskommelse upphör efter 2021. Den nya överenskommelsen har arbetets fram i dialog med kommunerna och slutligen fastställts i styrgruppen för Energi-och klimatrådgivning (EKR). Den kännetecknas framför allt av tydliggöranden, men även av, att det som idag regleras i en bilaga, flyttas in i själva överenskommelsen. Beslutet om årlig verksamhetsplan och budget föreslås också hanteras av styrgruppen

Syftet med överenskommelsen är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en effektiv användning av de resurser som tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska sträva efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till att minska regionens negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan mellankommunalt samarbete.

Styrelsen beslutade att rekommendera kommunerna att anta föreslagen samverkanöverenskommelse om Energi-och klimatrådgivning 2022-2025.

Uppföljning av överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende i annan kommun

Styrelsen fick en rapport av överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende som trädde i kraft i juli 2019 och som 14 kommuner antagit.

Överenskommelsen syftar till att öka valfriheten för den enskilde samt förenkla för den som söker särskilt boende i en annan kommun. För kommunerna syftar den till att bättre kunna möta behov av boendeplatser, minska konkurrens vid platsbrist, öka mångfalden av boenden samt minska ekonomisk risk vid start av nya boenden. När en person flyttar till ett särskilt boende förbinder sig utflyttningskommunen att inte begära överflyttning av ansvaret till inflyttningskommunen. Det är utflyttningskommunen som fattar beslut, verkställer samt bekostar boendeplatsen. Detta gäller så länge den enskilde behöver insatsen och även om den enskilde väljer att folkbokföra sig i inflyttningskommunen.

Uppföljningsrapporten fokuserar på identifierade utvecklingsområden från tidigare uppföljningar. Två kvarstående utmaningar som lyfts är att det är vanligt att de som flyttar folkbokför sig i inflyttningskommunen. Samt att fakturering och avtalstecknande ibland sker med utflyttningskommunen och en utförare. I uppföljningen identifieras nya områden som behöver tydliggöras, exempelvis oklarheter kring upphandlingsjuridik samt oklarheter kring återsökning av mervärdesomsättningsskatt.

Här kan du läsa protokollet och handlingarna i sin helhet.

 

Visa cookie-information