Remisser om kommande vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tecknar årligen en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. När vårdförloppen är framtagna, går de ut på remiss.

Från och med i år (2021) släpps nya remisser vid fyra tillfällen per år och följande remissdatum kommer att gälla:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

För att kvalitetssäkra vårdprogrammet är remissförfarandet öppet. Det innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter på vårdprogrammet. Intressenter kan till exempel vara regioner, kommuner, patientföreningar, myndigheter och berörda professioner. 

Ute på remiss just nu (januari-mars 2021)

Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Ett nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom har tagits fram av nationellt programområde för njur- och urinvägssjukdomar. Arbetet har skett inom ramen för regionernas nationella system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Syftet är att få en jämlik, effektiv och säker vård.

  • Remissen är öppen till och med den 14 februari. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.
  • Läs mer om vårdprogrammet, tillhörande konsekvensanalys samt mer information och instruktioner för hur du gör för att lämna remissvar på Kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds webbplats. länk till annan webbplats

Nationellt vårdprogram för distala radiusfrakturer

Ett nationellt vårdprogram för distala radiusfrakturer har tagits fram av nationellt programområde för rörelseorganens sjukdomar. Arbetet har skett inom ramen för regionernas nationella system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Syftet är att få en jämlik, effektiv och säker vård.

  • Remissen är öppen till och med den 15 mars. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.
  • Läs mer om vårdprogrammet, tillhörande konsekvensanalys samt mer information och instruktioner om hur remissvar ska lämnas på Kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds webbplats. länk till annan webbplats

Frågor och kontakt

Kunskapsstyrning-vard@skr.se

Mer information om vårdförlopp

Remisser vårdförlopp och vårdprogramlänk till annan webbplats

Påbörjade vårdförlopplänk till annan webbplats

Frågor och svar om vårdförlopplänk till annan webbplats