Lediga nationella och regionala uppdrag inom kunskapsstyrningen

Har du möjlighet att bidra med dina kunskaper i det nationella utvecklingsarbetet kring kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård inklusive kommunal hälso- och sjukvård? Här presenteras lediga nationella och regionala uppdrag.

Under 2020 har Storsthlm, som samordnare för den Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS), i uppdrag att nominera och utse kommunala representanter i olika nationella nätverk kopplat till kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård. Här samlas information om de uppdrag som är lediga och som du kan skicka in en intresseanmälan för. Uppdrag som är bemannade av kommunala representanter från kommunerna i länet samt Gotland (då Gotland ingår i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland) sammanställs här.

Intresseanmälan

Anmäl intresse för det uppdrag du har rätt kompetens för samt anser vara intressant. Innan du skickar en intresseanmälan bör du stämma av det med din budgetansvariga chef, då denne behöver godkänna intressenamälan.

Intresseanmälan ska innehålla:

  • Namn, kontaktuppgifter, yrke, arbetsplats
  • Kort motivering

Vid behov kan även CV samt en deklaration för jäv efterfrågas. Om det inkommer flera anmälningar till samma uppdrag kommer dessa diskuteras med utnämnd beslutandegrupp (styrgrupp för RSS eller RPO psykisk hälsa). Beslut tas sedan där den mest lämpade personen utifrån uppdragsbeskrivningen utses.

För frågor, kontakta Helena Wiklund eller kontaktperson för respektive uppdrag på kunskapsstyrningens webbplats.

Lediga nationella och regionala uppdrag

Här samlas lediga nationella och regionala uppdrag inom kunskapsstyrningssystemet hälso- och sjukvård. Läs mer om uppdragen genom att klicka på länkarna under respektive uppdrag nedan.

Uppdrag inom området psykisk hälsa:

Övriga lediga uppdrag inom kunskapsstyrningssystemet hälso- och sjukvård

Andra lediga uppdrag:

Vårdgivarguiden listar fler regionala programområden som kan behöva kommunala representanterlänk till annan webbplats, läs mer på deras webbplats.

Bakgrund

Arbetet i landet med förbättrad samverkan kring Kunskapsstyrning inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvårdenlänk till annan webbplats går framåt, och det finns sedan april 2020 en permanent styrgrupp med kommunrepresentanter på plats, "Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten – kommuner i samverkan".

I styrgruppens arbete ingår att rekommendera kommunerna, via RSS, att tillsätta representanter i relevanta programområden, nationella arbetsgrupper och vårdförloppsarbeten inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Styrgruppen ansvarar även för arbete som omfattar de kvalitetsregister som kommunerna använder, brukarundersökningar och stöd för individbaserad systematisk uppföljning samt nationell samordning.

Styrgruppen består av ledamöter från arbetsutskotten i tre av Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) nätverk: socialchefsnätverket, nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS-nätverket) och kommunrepresentanter från nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) samt SKR.