Artiklar

none
4 juni 2020 Sammanfattning från styrelsen 4 juni

På styrelsemötet den 4 juni beslutade styrelsen bland annat om att rekommendera en ny överenskommelse gällande samverkan av ungdomsmottagningar samt att överenskommelsen för Sfi Bas ska upphöra att gälla. De beslutade även att rekommendera kommunerna att anta nya programpriser för gymnasieregionen 2021.

none
4 juni 2020 "Pandemin kommer att påverka kommunal ekonomi flera år framåt"

Annika Hellberg är ekonomichef i Vallentuna kommun och ordförande i Kommunalekonomernas förening, en yrkesförening som arbetar för att stärka kommunalekonomerna i sin yrkesroll. Vi ställde några frågor om hur kommunernas ekonomi påverkas av den pågående pandemin, hur staten täcker upp och om det finns skillnader mellan situationen för kommunerna i länet i relation till övriga landet.

none
3 juni 2020 Covid-19 på särskilda boenden för äldre och hemtjänst

Storsthlm har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett faktaunderlag som ger en lägesbild över nuläget, smittspridningen och förutsättningarna för det förebyggande av arbetet i Stockholms län.

none
2 juni 2020 Om framtidens socialtjänst – Margareta Winberg deltog på socialchefernas strategiska nätverk

Socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig, främja jämställda levnadsvillkor och ha ett tydligare barnperspektiv. Det berättade Margareta Winberg, särskild utredare för framtidens socialtjänst, på Stortsthlms strategiska nätverk för socialtjänst i fredags där länets 26 socialchefer deltog.

none
20 april 2020 "Vissa insatser blir extra viktiga att genomföra tillsammans"

Carina Lundberg Uudelepp är regiondirektör för Region Stockholm som ansvarar för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, och den regionala utvecklingen i Stockholms län. Vi ställde några frågor om samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm i såväl vardag som under pågående kris.

none
16 april 2020 Sammanfattning från styrelsemöte 16 april

Storsthlms styrelse beslutade om två yttranden, till Trafikverket om riksintresseprecisering för Östlig förbindelse, samt till Stockholms stad om en motion rörande ett kommungemensamt idrottsfastighetsbolag. Information gavs bland annat om länsgemensamma statliga stimulansmedel och om en ny länsövergripande strategi inom ramen för Operation Kvinnofrid.

none
2 april 2020 Så påverkar Covid-19 Storsthlms verksamhet

Covid-19 har en stark påverkan på hela samhället och även på Storsthlms verksamhet. Här kan du läsa om hur uppdragen påverkas och hur det berör dig som medlemskommun.

none
5 mars 2020 Ny överenskommelse om ansvarsfördelning gällande hemlösa

Storsthlms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta en reviderad överenskommelse om ärendeansvar för hemlösa. Med individen i fokus ska överenskommelsen underlätta för kommunerna att samverka om personer i hemlöshet.

none
5 mars 2020 Sammanfattning från styrelse 5 mars

Styrelsen beslutade bland annat om ett yttrande över Stockholm stads klimathandlingsplan, en rekommendation till länets kommuner att anta en överenskommelse om ärendeansvar för hemlösa och en verksamhetsrapport för Energi- och klimatrådgivningen.

Visa cookie-information