"Vi har blivit bättre på samverkan under covid-19-pandemin"

Nyhet/press / 13 november 2020

Vi har pratat med Åsa Ryding, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen, som har lett samverkan och krishantering på inriktande nivå inom Samverkan Stockholmsregionen under covid-19-pandemin.

Du har ju lett samverkan och krishantering på inriktande nivå under covid-19-pandemin. Hur tycker du att samverkan mellan kommunerna och övriga aktörer i länet har utvecklats under den här tiden?

Den har utvecklats mycket men vi har samtidigt en bra grund att stå på. Vi har länge samverkat i vardagen och det är det som gör att samverkan i aktiverat läge fungerar så bra. Jag tänker ibland på om vi inte hade haft den här goda grunden och etablerade samverkansrutiner i Samverkan Stockholmsregionen att stå på där i slutet av februari/början av mars, hur hade det då blivit?

Vi har utvecklat vårt samarbete främst i och med att detta pågått så länge och fortfarande pågår.
Tidigare har vi jobbat tillsammans i kortare händelser och så har vi utvärderat och tagit tillvara lärdomar för att utveckla vår samverkan vidare. Nu har vi haft möjlighet att skruva på vårt arbetssätt under tiden. Det har handlat om hur vi ska samverka, vad vi ska göra gemensamt och inte, hur ofta vi ska ha möten m.m.m.m. Men framför allt har vi genom de senaste månadernas arbete fått en ökad förståelse för vikten av samverkan. Det har knutit oss samman ännu mer än tidigare och det är min övertygelse att det kommer att påverka oss i framtiden. Det är som i vilken relation som helst. Ju mer man känner varandra och förstår varandras perspektiv och behov, desto lättare är det att ta kontakt och desto lättare är det att säga att någonting behöver förbättras.

Kan man säga att pandemin har bidragit till att aktörerna i Stockholms län blivit bättre på samverkan?

Ja, det tycker jag. Inte minst har det blivit tydligt vad som händer om vi inte samverkar. Det skapar oro i länet och det skapar i sin tur merarbete för oss alla aktörer. Att prata ihop oss, och att tillsammans kunna lösa utmaningar på såväl samordnande nivå som på inriktande nivå, och sedan genom kommunikationsinsatser skapa trygghet i vårt län, det är ju det vi strävar efter. Vår samverkan har helt enkelt varit en förutsättning för att kunna hantera den påfrestning och alla de konsekvenser och behov som pandemin fört med sig, på ett effektivt sätt.

Pandemin är en mycket allvarlig händelse, här har det funnits ett stort behov av samverkan. Det finns regelbundet mer eller mindre omfattande händelser som vi behöver samverka kring. Vi har genom pandemin jobbat ihop oss bra på alla nivåer så det är kortare startsträcka för att påkalla samverkansbehov vilket är bra. Tröskeln har varit låg och enskilda aktörers behov har kunnat lyftas. Det är bättre att påkalla samverkansbehov i tid och så blåsa av än att vara sent ute. Det här är något som jag tror kommer att hålla i sig även efter pandemin, dvs att vi tidigare lyfter behov av samverkan.

Ett område som vi jobbat med tidigare är att vi behöver ha en förmåga till lång uthållighet i den gemensamma krishanteringen. Det har vi fått klara nu i skarpt läget och nu vet vi att vi klarar det. Det är en mycket god erfarenhet och kunskap att ta med oss in i vårt långsiktiga arbete för ett län som ska vara tryggt, säkert och störningsfritt!

Har pandemin medfört några förändringar i regional krishantering och samverkan, som du tror kommer att bestå även efter pandemin?

Eftersom samverkan inom Samverkan Stockholmsregionen sedan tidigare bygger på gemensamt framtagna mål och förmågor, och att det finns etablerade strukturer och rutiner för hur vi ska samverka, så har vi kunnat luta oss mot dem. Pandemin har inte förändrat den samverkan, men den har gjort att vi har behövt tänja oss, och successivt utveckla arbetet. Vi har prövats i många nya utmaningar och uppgifter på ett sätt som vi nog inte kunde ana i början av året. Men grunden har varit stabil, och så har vi förstärkt och utvecklat den regionala krishantering vi har vilat på. Det arbetet fortgår löpande och vi lär säkert få fler lärdomar framöver, pandemin är inte över än!

Jag ser också att den regionala krishanteringen vi genomfört sedan i februari även ger oss en bra grund i det fortsatta arbetet med beredskapsplanering på totalen och i förlängningen även i uppbyggnaden av det civila försvaret. Här har vi tillsammans gjort en stor förmågeökning under de senaste månaderna och det ska vi fortsätta bygga vidare på.

Fakta om Samverkan Stockholmsregionen

Samverkan Stockholmsregionen drivs gemensamt av ett 40-tal aktörer i länet, bland andra kommunerna, Region Stockholm, Länsstyrelsen, polisen, brandförsvaret med flera. Syftet är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Samverkan Stockholmsregionenlänk till annan webbplats

Visa cookie-information