Energikontoret Storsthlm har under åren 2021 till 2023 varit partner i projektet Omställning Sthlm tillsammans med Almi. Projektet syftade till att stötta små och medelstora företag som vill öka sin konkurrenskraft och tillväxt genom hållbar omställning. Fokus har legat på grön omställning, digitalisering samt internationalisering.

Vad handlade projektet om?

Under coronapandemins utbrott drabbades små och medelstora företag i Stockholms län hårt. I det förändringsarbetet som krävts för att möta utmaningen med pandemin har företag inom ramen för projektet givits möjlighet att reflektera än mer över den långsiktiga hållbarheten, både utifrån ett ekonomiskt perspektiv såväl som det sociala och miljömässiga perspektivet.

Detta projekt har syftat till att stötta små och medelstora företag i deras arbete med att öka sin långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt genom hållbar omställning. Fokus har legat på grön omställning, digitalisering och internationalisering. Energikontoret Storsthlm uppdrag har varit att stötta företagens hållbarhetsarbete gällande miljöfrågor, och då med ett särskilt fokus på energi och klimat.

Vad genomfördes i projektet?

I projektet har behovsanpassad rådgivning erbjudits företagen. Totalt genomförde Almi och Energikontoret Storsthlm 257 stycken rådgivningar. I energikontorets rådgivningsarbete spelade de kommunala energi- och klimatrådgivarna en viktig roll.

Dessutom anordnades sexton intressanta webbinarier och seminarier med olika teman och riktat till olika branscher. Exempel på webbinarier som Energikontoret Storsthlm anordnade är hur man sparar energi i en hårsalong eller i en träningslokal, samt en serie om tre webbinarier om hur man kan systematisera sitt miljöarbete i ett mindre företag.

Energikontoret Storsthlm spred information om projektet via sina kontakter och nätverk bland annat till kommunernas näringslivsavdelningar som i sin tur informerade företagen i kommunen.

Konceptet med samarbete mellan Almi och Energikontoret Storsthlm ledde till att de två organisationerna fick möjlighet att lära om varandra och av varandra. Tack vare samarbetet breddades erbjudandet till företagen och intresserade företag slussades mellan de två organisationernas rådgivare.

De uppsatta målen för projektet har uppfyllts och slutrapporten godkänd.

Slutrapporten finns att läsa här.

Projektfakta

Tid: juni 2021–augusti 2023
Deltagare: Energikontoret Storsthlm och Almi Stockholm Sörmland
Buget: 1 mkr Energikontoret Storsthlm av totalt 12,2 mkr
Finansier: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Logotyp för Almi och Europeiska regionala utvecklingsfonden
Visa cookie-information