Barn i behov av särskilt stöd (BUS)

Alla barn och unga ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. En del barn och unga behöver särskilt stöd, och för att dessa barn ska få sina behov tillgodosedda, behövs en god samverkan mellan verksamheter inom regionen och kommunen. Alla berörda verksamheter måste ta ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd.

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har en gemensam överenskommelse gällande samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS. Syftet med överenskommelsen är att utveckla och förbättra samverkansstrukturer mellan kommunens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

BUS och BUSSAM

BUSSAM är ett beslutande forum som består av chefstjänstepersoner från kommunerna i länet (utbildning och socialtjänst) och från Region Stockholm (psykiatri, barnmedicin, habilitering). Forumet träffas flera gånger per år för att förvalta och utveckla samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Ett sekretariat är knutet till BUSSAM. Det bemannas av tjänstemän från Storsthlm samt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). I Stockholms län finns 33 lokala BUS-grupper för vilka BUS-sekretariatet ska vara ett stöd.

BUS-överenskommelsen

ÖverenskommelsenPDF tecknades 2012 av samtliga kommuner i Stockholms län och Region Stockholm i syfte att förtydliga samverkan och ansvarsfördelningen mellan parterna. Den innehåller gemensamma mål och utgångspunkter och strukturer och ansvar för samverkan.

Kopplat till BUS-överenskommelsen finns ett antal förtydliganden och rutiner av vad BUSSAM kommit överens om avseende samverkan kring barn i behov av särskilt stöd:

Avvikelsehantering – behov av förbättrad samverkan

Det finns rutiner för att rapportera de samverkansproblem som uppstår inom Stockholms län. I första hand sker samverkan mellan berörda verksamheter på lokal nivå i syfte att lösa problemet samt att undvika att samma problem uppstår igen. BUSSAM hanterar inte tvister mellan verksamheter på en individnivå. BUS-sekretariatet efterfrågar kopia på de avvikelser som görs mellan verksamheter i länet för att kunna urskilja mönster, principiella frågor och omfattning av de samverkansproblem som rapporteras. Sammanställningar av dessa avvikelser återförs till cheferna i BUSSAM. Innehållet i BUS-avvikelserna är viktig kunskap för att kunna utveckla samverkan för barn i behov av särskilt stöd i länet. Avvikelseblanketten hittar du under ”relaterad information” i högerkanten på denna sida.

Samordnad individuell plan (SIP)

När den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, vilket barn i behov av särskilt stöd ofta har, ska kommunen och landstinget tillsammans upprätta en individuell plan. Detta står både i hälso- och sjukvårdslagen, HSL (16 kap 4§) och i socialtjänstlagen, SoL (2 kap 7§). På länsnivå finns mallar och stödmaterial framtaget som gäller både vuxna och barn. Läs mer om hur vi jobbar med SIPlänk till annan webbplats

Placerade barn och unga

En ny lag som trädde i kraft 2017 syftar till att stärka placerade barn och unga personers (0–20 år) tillgång till hälso- och sjukvård. Storsthlm och Region Stockholm fick 2017 i uppdrag att skapa en överenskommelse mellan länets kommuner och Region Stockholm gällande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Läs mer om uppdraget kring placerade barn och unga.

Ensamkommande barn och ungdomar

En särskilt utsatt grupp bland nyanlända är ensamkommande barn och ungdomar. Därför har Storsthlm tillsammans med kommunerna i regionen under de senaste åren genomfört ett flertal insatser för att stärka dessa barns och ungas förutsättningar och livsvillkor. Läs mer om ensamkommande barn och ungdomar.

Nyhetsbrev för BUS

Ett nyhetsbrev för BUS-arbetet skickas ut cirka två gånger om året. Det senaste brevet kom i oktober 2020. Vill du läsa tidigare nyhetsbrev eller prenumerera kan du göra det här.öppnas i nytt fönster