Barn i behov av särskilt stöd

Barn ska ha möjligheten att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Därför har Stockholmsregionen målsättningen att samverka för att ge individen stöd efter behov. Alla berörda myndigheter och samhällsorgan måste ta ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma och tillhandahålla de vård- och stödinsatser som barn i behov av särskilt stöd behöver.

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har en gemensam överenskommelse gällande samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS. Syftet med överenskommelsen är att utveckla och förbättra samverkansstrukturer mellan kommunens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

BUS och BUSSAM

BUSSAM är den tjänstemannagrupp med chefstjänstemän från Storsthlm och Region Stockholm som svarar för det regionala arbetet med barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. Gruppen träffas flera gånger per år för att förvalta och utveckla samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Ett sekretariat är knutet till BUSSAM. Det bemannas av tjänstemän från oss på Storsthlm samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

BUSSAM har i uppdrag att följa upp länets samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. BUSSAM leder uppdragen som utförs i samverkan mellan kommunernas och landstingets verksamheter. Uppföljning sker en gång per år.

BUS-överenskommelsen

Överenskommelsen tecknades 2012 av samtliga parter inom regionen för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna inom kommun och landsting. Den tydliggör bland annat chefernas ansvar för en fungerande samverkan och anger strukturer för samverkan på lokal och regional nivå, mellan såväl politiker som tjänstemän.

Avvikelsehantering – behov av förbättrad samverkan

Det finns rutiner för att rapportera de samverkansproblem som finns inom regionen. Tanken med att BUS-sekretariatet får kopior på de avvikelser som görs mellan verksamheter i länet är att kunna se mönster och omfattning av de samverkansproblem som rapporteras. Detta är viktig kunskap för att kunna utveckla samverkan för barn i behov av särskilt stöd i länet. Avvikelseblanketten hittar du under "relaterad information".

Kopplat till BUS-överenskommelsen finns ett antal förtydliganden och rutiner av vad BUSSAM kommit överens om avseende samverkan kring barn i behov av särskilt stöd:

  • Samverkansrutiner gällande hälso- sjuk- och tandvård för placerade barn och unga
  • Samverkansrutiner mellan skola och sjukvård kring skolbarn som misstänks ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • Särskild undervisning på sjukhus
  • Ansvarsfördelning gällande utredning av förskolebarn inför särskoleplacering i Stockholms län
  • Förtydligande av regelverk vid ansökan om skolskjuts
  • Förtydligande av regelverk avseende läkarintyg vid särskilda önskemål om kost i skolan

Alla dessa dokument hittar du i "dokument och filer".

Samordnad individuell plan (SIP)

När den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen och Region Stockholm tillsammans upprätta en individuell plan. På länsnivå finns ett stödmaterial framtaget som gäller både vuxna och barn. Läs mer om hur vi jobbar med SIPlänk till annan webbplats

Ensamkommande barn och ungdomar

Storsthlm har tillsammans med kommunerna i Stockholms län genomfört flera insatser för att stärka ensamkommande barn och ungdomars livsvillkor. Läs mer om ensamkommande barn och ungdomar här.

Nyhetsbrev för BUS

Ett nyhetsbrev för BUS-arbetet skickas ut cirka två gånger om året. Det senaste brevet kom i mars 2020. Vill du läsa tidigare nyhetsbrev eller prenumerera kan du göra det här.öppnas i nytt fönster