Nytt stödmaterial för att främja psykisk hälsa hos förskolebarn

Psykisk hälsa, Samverkan med Region Stockholm / 27 april 2023

Två leksaksbilar på ett golv med lekande barn i bakgrunden

De första åren i ett barns liv är avgörande för den fortsatta utvecklingen. Därför är det viktigt att tidigt göra insatser för att främja den psykiska hälsan hos alla barn, men också att upptäcka tecken på ohälsa redan på ett tidigt stadium och erbjuda anpassade insatser för att stärka barnets mående. Men hur går man till väga i praktiken? Nu finns ett webbaserat stödmaterial tillgängligt för förskolor som vill utveckla sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Stödmaterialet är framtaget av Ifous i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm, kommunerna i länet genom Storsthlm och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Stockholms län.

Förskolan kan göra mycket för att främja barns psykiska hälsa genom att till exempel stimulera förmågan att uttrycka och reglera känslor, forma trygga relationer, umgås med andra och ge barn möjlighet att utforska och lära sig nya saker.

– Många aktörer delar ansvaret för det främjande och förebyggande arbetet med barn och unga och i förskolan finns en helt unik möjlighet att tidigt göra skillnad i barns liv, säger Veronica Carstorp Wolgast, socialdirektör Stockholms stad och deltagare i tjänstestyrgruppen för vård i samverkan (VIS tjänstestyrgrupp), som har i uppdrag att säkerställa länsgemensam samverkan inom hälsa, vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Stockholm.

Som en del i det länsgemensamma arbetet Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län har Ifous tagit fram ett stödmaterial i form av filmer, diskussionsstöd och verktyg för det praktiska arbetet i personalgruppen.

– Förutsättningarna för barns och ungas psykiska hälsa är en central samverkansfråga för både Region Stockholm och kommunerna i länet och förskolan spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete, säger Christoffer Bernsköld, avdelningschef Närsjukvård på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och deltagare i VIS tjänstestyrgrupp.

Stödmaterialet, som i första hand riktar sig till förskolepersonal, fokuserar på att med hjälp av kunskap och praktiska verktyg utveckla den egna förskolans verksamhet, skapa dialog med vårdnadshavare och med andra aktörer som möter förskolebarn, till exempel Barnavårdscentraler och Malinamottagningar.

Parallellt med lanseringen av stödmaterialet testas och utvärderas ett stöd för samverkan mellan förskolor, socialtjänst och vårdgivare under våren.

– Vi hoppas att det nya materialet ska underlätta förskolepersonalens fortsatta utveckling av det hälsofrämjande arbetet och ser fram emot att kunna erbjuda ytterligare stöd i höst, säger Andreas Jacobsson, projekt- och processledare hos Ifous.

Visa cookie-information