Tidiga insatser i förskolan – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Psykisk hälsa, Samverkan med Region Stockholm / 25 november 2021

Rashid Sadykov 3Nebkp7zfvc Unsplash

Tillsammans med forskningsinstitutet Ifous har Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län (UPH) tagit fram en kunskapsöversikt riktad till förskolan. Översikten syftar till att öka kunskapen om hur verksamheten i förskolan kan utvecklas för att främja psykisk hälsa.

Alla barn har rätt till en god hälsa, såväl fysisk som psykisk. De första åren i ett barns liv har stor betydelse för hälsoutvecklingen. Förskolan når de allra flesta barn och därför finns goda möjligheter att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Men vad vet vi om de faktorer som påverkar de små barnens psykiska mående? Vad kan forskningen lära oss om hur förskolan kan arbeta för att nå framgång i sitt hälsofrämjande arbete?

Dessa frågor behandlas i en kunskapsöversikt som Ifous tagit fram tillsammans UPH som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm, kommunerna i länet genom Storsthlm och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Stockholms län.

– Förutsättningarna för barns och ungas psykiska hälsa är en viktig samverkansfråga för Region Stockholm och kommunerna i länet där förskolan har stor betydelse i det arbetet, säger Anna Roland Andersson, enhetschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ordförande i styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län. 

Kunskapsöversikten består av två delar; en sammanställning över forskningsläget och en praktisk vägledning för förskolors arbete. Fokus har legat på sambandet mellan lärande och hälsa.

– För att främja psykisk hälsa kan förskolan göra mycket genom att stimulera barns förmåga att uttrycka och reglera känslor, forma trygga relationer, umgås med andra och dessutom ge barnen möjlighet att utforska och lära sig nya saker, säger Lena Nilsson, docent i pedagogik och lektor vid Högskolan Väst som tillsammans med Lene Lindberg, docent i psykologi, och lektor vid Karolinska institutet har tagit fram kunskapsöversikten.

– Vi hoppas att materialet vi har tagit fram ska bidra till att skapa förutsättningar för förskolepersonal att arbeta hälsofrämjande, säger Åsa Danielsson, verksamhetschef på Storsthlm och ordförande i styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Maja Hagström är projektledare för UPH Stockholms län och Storsthlm:

– I det hälsofrämjande arbetet är det också viktigt att vara medveten om barn som riskerar att inte få rätt stöd i tid. Med kunskapsöversikten som utgångspunkt kommer UPH under nästa år att erbjuda olika typer av stöd för att stödja utveckling av samverkan kring främjande och förebyggande insatser till små barn. Håll utkik på hemsida och i nyhetsbrev.

Resultaten presenterades vid det digitala seminariet Tidiga insatser för psykisk hälsa i förskolan. Ta del av kunskapsöversikten nedan.

Visa cookie-information