Helhetssyn på barn – grundläggande för att stärka skolnärvaro

Psykisk hälsa / 17 februari 2021

Barn som är borta upprepade gånger från skolan eller som inte kommer dit överhuvudtaget löper stor risk att hamna i utsatta situationer. Tidiga och samordnade insatser, med en helhetssyn på barnet, är grundläggande för att förhindra sådan utveckling. Det visar rapporten ”Samverkan och stöd vid närvaroproblem i förskola och skola”, som Ifous tagit fram på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.

Att avsluta skolan med fullständigt slutbetyg är en av de mest avgörande skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa hos barn och unga. Barn som är borta upprepade gånger från skolan eller som inte kommer dit överhuvudtaget löper stor risk att hamna i utsatta situationer. Att tidigt stärka närvaro i skolan och förebygga närvaroproblem är viktigt ur både ett individuellt och samhälleligt perspektiv. I detta arbete har skolan stor hjälp av att samverka med andra samhällsaktörer.

Tillsammans med forskningsinstitutet Ifous har Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län, en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet, tagit fram en rapport om just detta. Rapporten ”Samverkan och stöd vid närvaroproblem i förskola och skola” ger forskningsbaserad kunskap om samverkan och samordning av stöd till barn med skolfrånvaro. Den ger också praktisk vägledning i hur man kan arbeta med att utveckla strukturerad samverkan kring skolnärvaro.

Rapporten presenterades av Malin Gren Landell, psykolog och författare, vid ett digitalt seminarium där runt 118 personer från skola, elevhälsa, socialtjänst, hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer var inloggade för att lyssna till en genomgång av rapportens olika delar och delta i gruppdiskussioner.

Malin Gren Landell var tydlig:

– Det är bråttom att få till samverkan kring barn och unga i närvaroproblem. Tidsfaktorn är viktig för att lyckas med insatser och frånvaro innebär en risk för fortsatt frånvaro.

Deltagarna diskuterade vilka utvecklingsbehov de ser lokalt gällande samverkan och samordning vid närvaroproblem. Här lyftes bland annat att verksamheter behöver få bättre kunskap om varandras uppdrag och att samverkan kräver en samsyn kring att eleven är i fokus. Att hitta samarbetsformer när exempelvis hem och skola är oense om varför barnet är frånvarande, var också något som togs upp.

Börja utveckla samverkan där det är enkelt

Ett av Malin Gren Lendells främsta tips till deltagarna var att börja utveckla samverkan där det är enkelt. Det kan till exempel handla om att bjuda in andra verksamheter för att starta en dialog och lära känna varandra. Hon menade även att det kan vara så enkelt som att ställa nyfikna frågor om varandras uppdrag och etablera en gemensam kunskap om vad som exempelvis innebär ökad risk för närvaroproblem.

Rapporten - en källa till gemensam kunskap

– Vi hoppas att rapporten blir en källa till gemensam kunskap för skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård och att den ska ge stöd i det viktiga arbetet med att utveckla en strukturerad samverkan med barns och ungas behov i fokus. För att stötta användningen och integreringen av kunskap och stöd erbjuder Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län under 2021 lokala seminarietillfällen ledda av processledare på Ifous, säger Maja Hagström, projektledare Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och Storsthlm.

Läs mer om erbjudande om lokal seminarieserie om skolnärvaro

Annat stöd för att komma vidare i det lokala utvecklingsarbetet kring främjande av närvaro, förebyggande av närvaroproblem och samverkan i dessa frågor:

Visa cookie-information