Länsgemensamma satsningar inom psykisk hälsa

Psykisk hälsa / 20 april 2021

Två personer står varav den ena lutar huvudet på den andres axel

Kommunerna i länet kan under året ta del av de länsgemensamma satsningarna Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och de aktiviteter som genomförs av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention.

I överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention finns, förutom stimulansmedel till kommuner och regioner var för sig, även länsgemensamma medel för gemensamt arbete. Kommunerna i länet kan under året ta del av de länsgemensamma satsningarna Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och de aktiviteter som genomförs av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention.

Genom överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har särskilda satsningar på psykisk hälsa och psykisk ohälsa genomförts sedan 2008. SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021–2022. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning på det långsiktiga arbete som stimuleras av staten.

I överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa och suicidpreventionlänk till annan webbplats finns, förutom stimulansmedel till kommuner och regioner, även en andel så kallade länsgemensamma medel för gemensamma satsningar mellan region och kommunerna i länet. I Stockholms län är Uppdrag psykisk hälsa Stockholms länlänk till annan webbplats samt planerade aktiviteter med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)länk till annan webbplats ett resultat av överenskommelsen.

Fortsatt satsning på det lokala arbetet med suicidprevention

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) är Region Stockholms och statens expertorgan för suicidprevention och verksamheten bedrivs av Karolinska institutet. Den länsgemensamma satsningen som NASP genomför består bland annat av kostnadsfritt stöd till kommuner som arbetar med att ta fram lokala handlingsplaner för suicidprevention.

Via NASP kan kommuner också delta i Aktion livräddning, en endagsutbildning i suicidprevention handlar om att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicid. Utbildningen hölls förra året med cirka 1700 anmälda och även i år är intresset och efterfrågan stor, menar NASP.

Youth aware of mental health (YAM) är en hälsofrämjande och preventiv insats i skolan med syfte att förbättra psykisk hälsa och minska suicidhandlingar hos skolelever. Satsningen som NASP erbjuder kommunerna är att ge stöd i implementering av YAM.

Ett annat stöd som NASP erbjuder är Första hjälpen för psykisk hälsa (MHFA) och i år erbjuder de 60 instruktörsplatser som fördelas på tre utbildningsveckor.

Varför är det så viktigt att gå utbildningen i Första hjälpen psykisk hälsa?

– Dels för att sprida kunskap om psykisk hälsa och psykiska sjukdomar och besvär. Dels för att skapa en trygghet i att kunna bemöta och stanna kvar hos en person i kris tills situationen lugnat ned sig eller tills professionell hjälp kan ta vidare – precis som vid fysisk första hjälpen vid akut kroppsskada och hjärt- och lungräddning, säger Beatrice Johansson, projektledare MHFA, NASP.

Stort fokus på att främja psykisk hälsa hos yngre barn

Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län (UPH) syftar till att stödja och förstärka utvecklingen av arbetet i länet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Satsningen leds av två projektledare på Storsthlm respektive Region Stockholm som planerar, genomför och följer upp aktiviteterna.

En prioriterad aktivitet för Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län i år är att stödja utvecklingen av främjande och förebyggande arbete med barn i förskoleålder. Inom förskolan och deras läroplan som grund görs ett viktigt hälsofrämjande och förebyggande arbete, men samtidigt saknas en motsvarighet till skolans elevhälsa.

– Rektorer uppger att det är en utmaning att ge alla förskolebarn det stöd som de behöver och vi ser barn i olika åldrar i vårt län som visar varierande grad av psykisk ohälsa som inte får tillräckligt bra stöd i tid. För att lyckas ge alla barn det stöd de behöver behövs både kunskap och samverkan av olika slag, berättar Maja Hagström, projektledare Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län. Just nu tar vi fram en skrift som innehåller aktuell forskning och praktisk vägledning för hur vi kan främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos yngre barn.

Ett annat prioriterat område som UPH har i år är att ge stöd som gynnar tvärsektoriellt arbete med psykisk hälsa.

– Vi har sett, bland annat i en av våra utvärderingar av den här satsningen, att förutsättningarna för arbete med psykisk hälsa skiljer sig åt mycket i länet. Därför kommer vi i år samarbeta med regionala aktörer med närliggande uppdrag för att ta fram och erbjuda stöd för långsiktig och strukturerad samverkan i ledning och styrning av det lokala arbetet, säger Maja.

Ta del av länsgemensamma satsningar under 2021

Vill ni ta del av de länsgemensamma satsningarna under året? Läs mer om de planerade aktiviteterna för respektive satsning på sidan om psykisk hälsa

 

Visa cookie-information